8 sierpnia 2019

Zastępca Dyrektora ds.Lecznictwa (konkurs)

 
Osoba kontaktowaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy58 345 31 22
Adres emailsekretariat@sanatorium-helios.com.pl

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie

ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać:
1. Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
2. Prawo wykonywania zawodu lekarza;
3. Wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych ;
4. Staż pracy w zawodzie co najmniej osiem lat;
Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
2. Dokumenty potwierdzające: kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy) oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza;
3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
7. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. Oświadczenie o braku zakazu zajmowana stanowisk kierowniczych;
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.);
10. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie”

Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2019 r. o godz. 14:30
W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie.
Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Miejsce złożenia dokumentów:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie
Ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
81-731 Sopot
Sekretariat pok.101

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot, sekretariat pok. 101, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (58 551-12-28 wew. 202).

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w oparciu o postępowanie konkursowe
Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:
Administratorem danych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Zaborowski
tel.607 816 320
e-mail: rodo@sanatorium-helios.com.pl
1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa przez pracodawcę.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z
art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia. Dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Administrator nie profiluje danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procedury konkursowej.