22 kwietnia 2019

Technik elektroradiologii

 
Osoba kontaktowaZakład Karny w Sztumie
LokalizacjaSztum, Kwidzyn, Malbork, Gdańsk
Numer kontaktowy55 267 28 00
Adres emailzk_sztum@sw.gov.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
6/K/2019
Zakład Karny w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Nowowiejskiego 14
nr identyfikacyjny REGON 000319724
ogłasza konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych – wykonywanie badań elektroradiologicznych – zdjęć RTG
w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sztumie
CPV-85150000-5

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elektroradiologicznych – zdjęć RTG dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Sztumie, zgodnie z ustalonym harmonogramem na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.) w ramach kontraktu lekarskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konkursu ofert znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2021 r.

Przewidywana liczba zawieranych umów – 1

Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

Szczegółowe warunki zamówienia można ponadto otrzymać (bezpłatnie) po złożeniu pisemnego wniosku drogą pisemną, faksem na nr (55) 267-28-20 lub drogą elektroniczną e-mail: zk_sztum@sw.gov.pl, osobiście u Zamawiającego lub pocztą.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie dostępne są na stronie internetowej:
www.bip.sw.gov.pl, www.sw.gov.pl

Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest Pani Tamara Leśniewska – członek Komisji konkursowej, funkcjonariusz działu kadr.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Oferta sporządzona na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami winna zostać doręczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2019 r. do godz. 930 do sekretariatu Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum w zaklejonej i opisanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści aż do momentu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali odpraw znajdującej się w budynku ochrony Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum w dniu 25.04.2019 r. o godz. 1000.

W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.sw.gov.pl, www.bip.sw.gov.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zakład Karny w Sztumie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Sztum, dnia 16.04.2019 r.
płk Jan Morozowski