11 lutego 2020

Pielęgniarka anestezjologiczna

 
Osoba kontaktowaWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsk Sp. z o.o.
LokalizacjaSłupsk
Numer kontaktowy(059) 84 60 622
Adres emailw.dulak@szpital.slupsk.pl

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie:

1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
– 1 kontrakt dla pielęgniarki anestezjologicznej
Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 17 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl lub j.kepa@szpital.slupsk.pl
Złożone oferty należy zatytułować: „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 1 kontrakt dla pielęgniarki anestezjologicznej.”
1.Składanie ofert do dnia 27.02.2020 r. do godz. 15.00
2. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 roku o godz. 9:00.
3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Dział Kadr do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.
Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.