10 lutego 2019

Młodszy asystent- lekarz (funkcjonariusz Służby Więziennej)

 
Osoba kontaktowaAreszt Śledczy w Gdańsku, Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce
LokalizacjaTrójmiasto
Numer kontaktowy58 323 10 47
Adres emailnabor_oisw_gdansk@sw.gov.pl

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU
Prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
-MŁODSZY ASYSTENT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH (LEKARZ) – w następujących jednostkach organizacyjnych:
– Areszt Śledczy w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk – 1 etat;
MŁODSZY ASYSTENT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH (LEKARZ) – w następujących jednostkach organizacyjnych:
-Areszt Śledczy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo – 1 etat.
Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy wykonywanie kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz kar w systemie dozoru elektronicznego.
Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności:
wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza.
Oferujemy:
– zatrudnienie oparte o mianowanie (od razu na czas nieokreślony);
– stabilizację zawodową;
– pracę w strukturze hierarchicznej, dającej możliwość awansu w stopniu służbowym i stanowisku;
– możliwość szkolenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– dodatkowe gratyfikacje finansowe w postaci: tzw. trzynastej pensji, równoważnika pieniężnego za umundurowanie, zasiłku na zagospodarowanie z tytułu przejścia do służby stałej, równoważnika pieniężnego za brak mieszkania w służbie stałej lub dofinansowania do zakupu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby z innej miejscowości.

Charakter pracy:
– praca wielozmianowa, stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności.
Wymagania:
– minimum średnie wykształcenie
– obywatelstwo polskie;
– zdolność fizyczna i psychiczna do służby;
– niekaralność (osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo),;
– uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
– dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Dokumenty jakie należy złożyć
• Podanie ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega (w podaniu należy podać adres e-mail do kontaktu);
• wypełnioną ankietę personalną ( wydrukowaną dwustronnie), (załącznik nr 1 do ogłoszenia do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca),
• kserokopie świadectw pracy lub służby,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
• oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej ( załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)
• oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)
• szczegółowe informacje oraz ankieta i oświadczenia dostępna jest na stronie:

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku-mlodszy-asystent-ambulatorim-z-izba-chorych-lekarz

DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA PODANY NIŻEJ ADRES:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku
80-803 Gdańsku, ul. Kurkowa 12,
e-mail: nabor_oisw_gdansk@sw.gov.pl,
nr tel. 58 323 10 47.