22 października 2018

Młodszy asystent (lekarz) – funkcjonariusz

 
Osoba kontaktowaAreszt Śledczy w Wejherowie
LokalizacjaWejherowo i okolice
Numer kontaktowy58 323 10 02
Adres emailanna.michalowska@sw.gov.pl

Gdańsk, dn. 8 października 2018 r.
DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU
zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
-młodszy asystent ambulatorium (lekarz) w Areszcie Śledczym w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo – 1 etat.
Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Planowany termin przyjęcia do służby – 5 grudnia 2018 rok
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
– posiadająca obywatelstwo polskie;
– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
– korzystająca z pełni praw publicznych;
– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Wymagania w zakresie wykształcenia:
wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza.
Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:
– podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega; UWAGA: proszę o podanie adresu e-mail do kontaktu;
– wypełnioną ankietę personalną (załącznik nr 1 do ogłoszenia); UWAGA: proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;
– kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
– oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej(załącznik nr 2 do ogłoszenia);
-oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 października 2018 r. osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk, od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 – 15.00) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku) z adnotacją „Nabór do służby w Służbie Więziennej”. UWAGA: nie będą uwzględniane dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej oraz faxem.
W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 19 października 2018 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:
1) etapu wstępnego obejmującego:
a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy służby i stanowiska służbowe,
b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),
c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),
d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),
f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,
g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;
2) etapu sprawdzającego obejmującego:
ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w sposób zapewniający anonimizację danych.
Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.
Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:
– nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,
– nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,
– zostali umieszczeni na liście rezerwowej.
Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku prawo, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, psychologia, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk technicznych – 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn zm.), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.
Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;
2) specjalizacja lekarska – 20 punktów
3) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów
4) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku ul. Kurkowa 12 w Gdańsku lub pod numerami telefonów: (58) 323 10 10, (58) 323 10 13
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, ul. Kurkowa 12 (tel. 58 323 10 02).
Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, e-mail: iod_oisw_gdansk@sw.gov.pl, tel. 58 323 10 12.
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.
Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.
Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
DYREKTOR OKRĘGOWY
Służby Więziennej w Gdańsku
płk Lesław Bryłkowski