24 marca 2021

Lekarza orzecznika Rejonowej Komisji Lekarskiej w Gdańsku

 
Osoba kontaktowaZakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy477256049
Adres emailrekrutacja@zer.mswia.gov.pl

Lekarza orzecznika Rejonowej Komisji Lekarskiej w Gdańsku

Wymiar etatu: od 0,25 do 1,0

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
Rejonowa Komisja Lekarska w Gdańsku

WARUNKI PRACY
Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca związana z bezpośrednim badaniem lekarskim interesantów,
4) oświetlenie naturalne i sztuczne,
5) użytkowane sprzęty: przyrządy diagnostyczne stosowane w medycynie (stetoskop, manometr, waga lekarska,
itp.), komputer, drukarka,
6) stres związany z codzienną obsługą interesantów.

ZAKRES ZADAŃ
1. Kierowanie osób badanych na badania specjalistyczne i psychologiczne oraz zlecanie wykonania badań
dodatkowych w wyznaczonym terminie.
2. Kierowanie osób badanych na obserwację w podmiocie leczniczym po wyrażeniu zgody przez osobę
badaną.
3. Zapoznawanie się z całością dokumentacji lekarskiej osób zgłaszających się do rejonowej komisji lekarskiej
oraz jej opracowywanie w celu wydania orzeczenia.
4. Dokonywanie oceny stanu zdrowia osoby badanej na podstawie badania lekarskiego, wyników zleconych
badań dodatkowych, specjalistycznych i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji
medycznej będącej wynikiem obserwacji w podmiocie leczniczym, leczenia ambulatoryjnego
i sanatoryjnego oraz innych dokumentów medycznych istotnych dla dokonania tej oceny oraz protokołów
powypadkowych mogących mieć znaczenie dla treści orzeczenia.
5. Dokonywanie oceny związku inwalidztwa ze służbą na podstawie badania lekarskiego, wyników zleconych
badań dodatkowych, specjalistycznych i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji
medycznej będącej wynikiem obserwacji w podmiocie leczniczym, leczenia ambulatoryjnego
i sanatoryjnego oraz innych dokumentów medycznych istotnych dla dokonania tej oceny oraz protokołów
powypadkowych mogących mieć znaczenie dla treści orzeczenia, jak również na podstawie wyników
przeprowadzonego dochodzenia lub śledztwa, wyroków sądowych, protokołu warunków służby,
oświadczeń przełożonych i innych dokumentów, jeżeli mają one znaczenie w sprawie.
6. Dokonywanie oceny czy śmierć funkcjonariusza jest następstwem wypadku lub choroby pozostającej
w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.
7. Uczestniczenie przy sporządzaniu protokołu badania komisji lekarskiej, który zawiera wyszczególnienie
wszystkich chorób i ułomności, także tych, które nie obniżają zdolności do służby.
8. Uczestniczenie przy opracowywaniu orzeczeń przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz
w oparciu o całość posiadanej dokumentacji.
9. Sprawdzanie dokumentacji i podpisanie przygotowanego orzeczenia po opracowaniu go przez pracownika
obsługującego komisję lekarską.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1) minimum I0
specjalizacji uzyskanej „starym trybem” – pożądana specjalizacja II0
uzyskana „starym trybem”
lub ukończona specjalizacja nowym trybem – w zakresie klinicznych dziedzin medycyny
2) posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP

WYMAGANIA POŻĄDANE
1) specjalizacja w zakresie następujących dziedzin medycyny: chorób wewnętrznych, chirurgii, kardiologii,
neurologii, psychiatrii, medycyny pracy, ortopedii, laryngologii lub neurochirurgii; 2) doświadczenie w pracy w komisjach lekarskich służb mundurowych lub doświadczenie w orzekaniu o stanie
zdrowia dla celów ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia społecznego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DODATKOWE
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
zawodowego/stażu pracy.
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
miejsce składania dokumentów: 08.04. 2021 r.
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pruszkowska 17
02-119 Warszawa
Na kopercie proszę zamieścić numer referencyjny „nr ref. RKL/lek.orzecz./GD”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane Pani/Pana przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ROD – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona
podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.
1. Informacje ogólne o podmiocie przetwarzającym dane osobowe Administratorem, czyli podmiotem który
ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Zakładu EmerytalnoRentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-106) przy
ul. Pawińskiego 17/21. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych W razie pytań związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres:
iodo@zer.mswia.gov.pl. 3. Cel przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania danych osobowych jest
obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą przetwarzania
danych osobowych są 1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
wynikające z: a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej, c) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, d) ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 2) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych
kontaktowych nie wymienionych w przepisach. 5. Okres przechowywania danych osobowych Okres
przechowywania danych osobowych podanych administratorowi w związku z realizacją procesu rekrutacji
wynosi maksymalnie 1 rok od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Informacje
o przysługujących prawach właściciela danych Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) żądania od administratora
dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych, 2) sprostowania lub usunięcia
danych, 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, aby nie były one
wykorzystywane w żadnym celu poza ich przechowywaniem na Pani/Pana użytek, 4) wycofania wcześniej
wyrażonej zgody na przetwarzanie niektórych kategorii danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 5) wniesienia skargi
w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Wniosek w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych powinien
zostać złożony: 1) w formie pisemnej na adres Administratora, 2) za pośrednictwem profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub 3) elektronicznie na adres:
rekrutacja@zer.mswia.gov.pl. 7. Dobrowolność podania danych i skutek ich niepodania Podanie danych
osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania bądź nie udzielenia zgody na
ich przetwarzanie, nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji.
INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce
Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania
http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-dopracy.html
Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów
wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy,
że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia.
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą chronioną.
Techniki i metody naboru:
 weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub rozmowa kwalifikacyjna zawierająca pytania sprawdzające
wiedzę merytoryczną.
Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być
zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów – kandydat jest zobowiązany dostarczyć
oryginał tego oświadczenia).

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl l