9 grudnia 2018

Lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego

 
Osoba kontaktowaSZPITAL PUCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LokalizacjaPUCK
Numer kontaktowy58 673 21 45
Adres emailkadry@szpitalpuck.pl

PREZES ZARZĄDU SZPITALA PUCKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Pucku na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 160 ze zm.)oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1510 ze zm.),ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

USŁUG MEDYCZNYCH I DYŻURÓW LEKARSKICH W RAMACH ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SPECJALISTYCZNEGO.

Umowa na udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT wraz z projektem umowy, formularzem ofertowym
oraz załącznikami można pobrać od dnia 04.12.2018r. ze strony internetowej Szpitala Puckiego
Sp. z o. o. www.szpitalpuck.pl

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych dopiskiem „Lekarz w ZRM-S”, do dnia 10.12.2018r. godz. 14:00 w Sekretariacie Szpitala Puckiego Sp. z o. o., ul. 1 Maja 13A.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2018r. o godz. 9:00 w biurze Wydziału Zasobów Ludzkich, ul. 1 Maja 13A.

O zakończeniu konkursu i jego wynikach Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Szpitala Puckiego Sp. z o. o.
Konkurs przeprowadzony zostanie w drodze wyboru najkorzystniejszych ofert dla ogłaszającego,w liczbie gwarantującej zabezpieczenie ciągłości świadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo do złożenia protestu i odwołania dotyczących konkursu ofert, na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami: Katarzyna Reszka