22 listopada 2022

Lekarz w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 
Osoba kontaktowaSzpitale Pomorskie Sp. z o.o.
LokalizacjaGdynia Powstania Styczniowego 1
Numer kontaktowy+48587260122
Adres emailrekrutacja@szpitalepomorskie.eu
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 122/2022 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LEKARSKIM W LOKALIZACJI PRZY UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1 W GDYNI.
Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 122/2022 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE na okres: 36 miesięcy, bądź inny czas określony uzgodniony przez Strony, nie krótszy niż 3 miesiące po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 – Szpital Morski im. PCK w Gdyni, kod 81-348 Gdynia w następujących zakresach świadczeń: III.1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w w/w zakresie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w lokalizacji w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia. Zapotrzebowanie Udzielającego zamówienie na świadczenia lekarzy radiologów obejmuje: • Wykonywanie i/lub nadzór nad procedurami medycznymi w zakresie radiologii, radiodiagnostyki, radiologii zabiegowej i innych badań diagnostycznych; • Opisywanie i autoryzacja badań również w systemie informatycznym wskazanym przez Udzielającego zamówienie, w tym wykonanych w innych lokalizacjach Spółki, wykonywanie opisów zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa (w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych/w systemie informatycznym wskazanym przez Udzielającego zamówienie); • Uczestnictwo lekarzy specjalistów w tzw. unitach oraz innych zespołach konsultacyjnych. Udzielający zamówienia dysponuje do wypracowania przez lekarzy średniomiesięcznie pulą do minimum 160 h w ramach poszczególnych pracowni: PRACOWNIA RENGENODIAGNOSTYKI, PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII, PRACOWNIA MAMMOGRAGII, PRACOWNIA TOMOGRAFII ( gabinet ZDO plus gabinet Radioterapii), PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO. Szczegółowy zakres obowiązków lekarza wskazany jest w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.