18 listopada 2018

Lekarz stomatolog

 
Osoba kontaktowaZAKŁAD KARNY W SZTUMIE
LokalizacjaSZTUM - ZAKŁAD KARNY W SZTUMIE
Numer kontaktowy0552672800
Adres emailzk_sztum@sw.gov.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 6/K/2018
Zakład Karny w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Nowowiejskiego 14
nr identyfikacyjny REGON 000319724

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – stomatologicznych w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sztumie
CPV-85131000-6

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza stomatologa w zakresie opieki stomatologicznej dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Sztumie, zgodnie z ustalonym harmonogramem na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm. ) oraz ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) w ramach kontraktu lekarskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konkursu ofert znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.11.2020 r.

Przewidywana liczba zawieranych umów – 1

Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

Szczegółowe warunki zamówienia można ponadto otrzymać (bezpłatnie) po złożeniu pisemnego wniosku drogą pisemną, faksem na nr (55) 267-28-20 lub drogą elektroniczną e-mail: zk_sztum@sw.gov.pl , osobiście u Zamawiającego lub pocztą.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie dostępne będą na stronie internetowej: www.bip.sw.gov.pl oraz sw.gov.pl i w siedzibie zamawiającego, w tym do pobrania formularz ofertowy.

Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest Pan Michał Marach – konsultant komisji konkursowej.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Oferta sporządzona na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami, winna zostać doręczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2018 r. do godz. 1030 do sekretariatu Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum w zaklejonej i opisanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści aż do momentu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali odpraw znajdującej się w budynku ochrony Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum w dniu 23.11.2018 r. o godz. 1100

W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.sw.gov.pl, www.bip.sw.gov.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zakład Karny w Sztumie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Sztum, dnia 06.11.2018 r.

Podpisał:
Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie
płk Jan Morozowski