22 kwietnia 2018

Lekarz stomatolog

 
Osoba kontaktowaAreszt Śledczy Wejherowo
LokalizacjaWejherowo
Numer kontaktowy58 778 79 07

Lekarz stomatolog – konkursu ofert
Areszt Śledczy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osadzonym w Areszcie Śledczym w Wejherowie w zakresie:
Lekarza stomatolog
Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.
Przewidywana liczba świadczeniobiorców: 2
Szczegółowe warunki konkursu ofert dotyczące przedmiotu konkursu, w tym obowiązujący formularz ofertowy i wzór umowy można uzyskać w Dziale Kadr Aresztu Śledczego w Wejherowie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie internetowej http:/www.sw.gov.pl/
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty opatrzonym napisem:
,,Oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych – lekarz stomatolog”
,,Nie otwierać przed dniem 30.04.2018 r. godziną 10:00”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Areszcie Śledczym w Wejherowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie i zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Aresztu Śledczego w Wejherowie oraz na stronie internetowej http:/www.sw.gov.pl/. Oferentom przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).