2 maja 2023

Lekarz specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 
Osoba kontaktowaSP ZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie , ul. B. Chrobrego 10
LokalizacjaSopot, ul. B.Chrobrego 10
Numer kontaktowy58/555 81 01 , 58/555 81 08 , 58/555 81 06
Adres emailsekretariat@msprsopot.pl
KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Dnia 26.04.2023 roku DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Poradni Ortopedycznej na stanowisku:  Lekarz specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub  Lekarz po drugim roku specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte zostaną na czas oznaczony tj. od 01 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. – Kod CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne – Kod CPV: 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie – Kod CPV 85121292-6 – Usługi urologiczne Udzielanie powyższych świadczeń będzie realizowane na bazie nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń, sprzętu i aparatury niezbędnej przy udzielaniu świadczeń. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z: – ustawą z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia, można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, w Dziale Kadr pok. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, począwszy od dnia ogłoszenia tj. od 26.04.2023r. tel. 58 / 555-81-06, lub na stronie internetowej http://www.msprsopot.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty.  Oferty należy składać na formularzach MSPR z Przychodnią w Sopocie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Lekarz specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu” lub „Konkurs ofert – Lekarz po drugim roku specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu” do dnia 23.05.2023r. do godz. 10.00 w Dziale Kadr pok. 115 – w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, 81-756 Sopot ul. Bolesława Chrobrego 10. Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi dnia 24.05.2023r. w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie do godz. 14.00. Termin związania ofertą wynosi do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyn. W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu, oferenci mogą złożyć protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można złożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.