15 grudnia 2020

Lekarz specjalista reumatolog; Lekarz specjalista reumatolog dziecięcy

 
Osoba kontaktowaPomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J.Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o. o.
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy58 555-75-28
Adres emailzamowienia@pcrsopot.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (znak: K/17/20)

I. Ogłaszający konkurs – Udzielający zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1–3, 81–759 Sopot.
II. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich porad specjalistycznych w Poradni Reumatologicznej na rzecz pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie, w podziale na 2 części:
1) udzielanie porad lekarskich z zakresu reumatologii realizowanych w Poradni Reumatologicznej dla Dorosłych PCR Sopot;
2) udzielania porad lekarskich z zakresu reumatologii dziecięcej realizowanych w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci PCR Sopot.
Przedmiot konkursu we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121291-9 Usługi pediatryczne.
Oferty można składać na każdą część odrębnie. Udzielający zamówienia zamierza udzielić zamówienia w każdej części jednemu oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę w danej części.
Przedmiot konkursu jest opisany szczegółowo w pkt. II.4 SWKO.
Umowy zostaną zawarte na okres:
– na Część 1 – nie wcześniej niż od dnia 01.04.2021 r. do 31.01.2023 r.
– na Część 2 – nie wcześniej niż od dnia 11.01.2021 r. do 31.01.2023 r.
III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów są określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert nr K/17/20
IV. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
V. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia: Siedziba Udzielającego zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, w sprawach merytorycznych – p. Danuta Szostakowska tel.(58) 555-75-24; w sprawach proceduralnych – p. Katarzyna Kotowicz, p. Łukasz Gwizdała: tel. (58) 555-75-28, w godz. 8:00-15:30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można się zapoznawać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 28.12.2020 r.
VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, Portiernia, do dnia 28.12.2020 r. do godz. 09:00.
VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sopocie, Dział Zamówień Publicznych, parter pokój nr 3 (Budynek Administracji), dnia 28.12.2020r. o godz. 09:15.
VIII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu (obu części) nastąpi dnia 29.12.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Spółki, zaś Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub pisemnie.
IX. Inne informacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Znak: K/17/20).