5 lipca 2022

Lekarz specjalista reumatolog

 
Osoba kontaktowaPomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy585557528
Adres emailzamowienia@pcrsopot.pl
I. Ogłaszający konkurs – Udzielający zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1–3, 81–759 Sopot. II. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich porad specjalistycznych z zakresu reumatologii w Przychodni Uzdrowiskowej, opisywanie przez lekarza badań densytometrycznych wykonywanych w pracowni densytometrycznej na rzecz pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. w ramach 1 kontraktu lekarskiego.Przedmiot konkursu we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony kodem CPV: 85.12.12.00-5 specjalistyczne usługi medyczne, 85.12.11.00-4 ogólne usługi lekarskie. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu, na okres od dnia 01.08.2022r. do 31.07.2024r. III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów: Oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, które: 1)są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022r. poz. 633 z późn. zm.) i pozostałych przepisach, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresem świadczeń zdrowotnych zgodnie ze składaną ofertą; 2)posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi; 3)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami uprawnionymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: – lekarzem posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza, tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii oraz minimum 2-letnie doświadczenie pracy lekarza jako specjalisty reumatologa, – lekarzem posiadającym odbyty kurs specjalistyczny w zakresie opisów badań densytometrycznych; 4) w przypadku lekarza składającego ofertę jako indywidualna praktyka lekarska – lekarz winien spełniać warunki wskazane w art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022r. poz. 633 z późn. zm.); 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. 6) potwierdzają dyspozycyjność / dostępność do świadczeń zdrowotnych / usług zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie. IV. Kryteria oceny ofert: Cena – 100% V. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia: Siedziba Udzielającego zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, p. Aleksandra Kasińska tel. 503-803-312 (w sprawach merytorycznych); p. Katarzyna Kotowicz, p. Danuta Rochewicz tel. (58) 555-75-28 (w sprawach proceduralnych), w godz. 8:00-15:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można się zapoznawać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 11.07.2022r. VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, Portiernia, do dnia 11.07.2022r. do godz. 09:00. VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sopocie, Dział Zamówień Publicznych, parter pokój nr 3 (Budynek Administracji), dnia 11.07.2022r. o godz. 09:15. VIII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12.07.2022r. w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia, zaś Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub pisemnie. IX. Inne informacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Znak: K-9-22).