18 marca 2021

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, lekarz specjalista geriatrii

 
Osoba kontaktowaPomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J.Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o. o.
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy58 555-75-28
Adres emailzamowienia@pcrsopot.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (znak: K/4/21)
I. Ogłaszający konkurs – Udzielający zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1–3, 81–759 Sopot.
II. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie, w zakresie rehabilitacji i geriatrii w podziale na 4 części ofertowe. Przedmiot konkursu opisano szczegółowo w pkt II.4 SWKO.
Przedmiot konkursu we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony kodem CPV: 85141210-4 Usługi leczenia medycznego, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru, 85141210-4 Usługi leczenia medycznego, 85121252-4 Usługi geriatryczne.
Umowy dla wszystkich części zostaną zawarte na okres do dnia 31.03.2023 r., począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu, nie wcześniej niż 01.04.2021r.
III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów: Oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, które:
1) są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2020.295 ze zm.) i pozostałych przepisach, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresem świadczeń zdrowotnych zgodnie ze składaną ofertą;
2) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami uprawnionymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:
a) dla Części 1: lekarzem posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz doświadczenie w kierowaniu komórką organizacyjną podmiotu leczniczego,
b) dla Części 2: lekarzem posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
c) dla Części 3: lekarzem posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii oraz doświadczenie w kierowaniu komórką organizacyjną podmiotu leczniczego,
d) dla Części 4: lekarzem posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii oraz doświadczenie w kierowaniu komórką organizacyjną podmiotu leczniczego,
4) w przypadku lekarza składającego ofertę jako indywidualna praktyka lekarska – lekarz winien spełniać warunki wskazane w art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2020.295 ze zm.);
5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
6) potwierdzają dyspozycyjność / dostępność do świadczeń zdrowotnych / usług zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie.
IV. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
V. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia: Siedziba Udzielającego zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, w sprawach merytorycznych – p. Danuta Szostakowska tel.(58) 555-75-24; w sprawach proceduralnych – p. Katarzyna Kotowicz: tel. (58) 555-75-28, w godz. 8:00-15:30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można się zapoznawać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 24.03.2021 r.
VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, Portiernia, do dnia 24.03.2021r. do godz. 09:00.
VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sopocie, Dział Zamówień Publicznych, parter pokój nr 3 (Budynek Administracji), dnia 24.03.2021r. o godz. 09:15.
VIII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24.03.2021r. w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Spółki, zaś Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub pisemnie.
IX. Inne informacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Znak: K/4/21).