17 grudnia 2019

Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

 
Osoba kontaktowaUniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
LokalizacjaGdynia
Numer kontaktowy58 69 98 601
Adres emailrkulesza@ucmmIt.gdynia.pl

I. Ogłaszający konkurs – Udzielający zamówienia: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia.
II. Podstawa prawna – art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej z dnia 8.12.2017r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 160).
III. Przedmiot konkursu: CPV: 85100000-0 Usługi Ochrony Zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 851211100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85111000-0 Usługi Szpitalne, 851550000-5 Usługi obrazowania medycznego

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienie polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań z zakresu diagnostyki obrazowej–tomografii komputerowej, RTG i USG ( w tym dopplerowskich ) oraz konsultowaniu badań radiologicznych na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.
Łączne zapotrzebowanie Udzielającego Zamówienia w czasie trwania umowy wynosi szacunkowo:

 8 700 opisów badań TK
 9 936 opisów badań RTG
 4 932 badań USG wraz z opisem
 54 konsultacji radiologicznych ( TK, MRI )

Liczba wykonywanych badań i opisów jest uzależniona wyłącznie od potrzeb pacjentów Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia dopuszcza zwiększenie wartości umowy o 20% na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających wyłącznie z zapotrzebowania Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia wymaga udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów UCMMiT, w siedzibie Udzielającego zamówienia w przedziale czasowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
Udzielający zamówienia zamierza udzielić zamówienia maksymalne 6 lekarzom o różnej miesięcznej deklarowanej liczbie badań i opisów, do wyczerpania wskazanej puli badań i opisów oraz dyspozycji czasowej w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo przez każdego lekarza, który złoży ofertę.
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia ( wszystkie pozycje )
IV. Kwalifikacje zawodowe lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej posiadający PWZ lub lekarz w trakcie specjalizacji z w/w dziedziny na ostaniem roku szkolenia specjalizacyjnego.
V. Kryteria oceny ofert: Cena 80 %, Jakość 5%, Kompleksowość 5 %, Dostępność 5%, Ciągłość 5%

VI. Miejsce w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia: www.ucmmit.gdynia.pl, w zakładce BIP/Zamówienia na świadczenia zdrowotne, a także zostały udostępnione w siedzibie Udzielającego Zamówienia: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, pok. 128 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00
VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą w siedzibie Udzielającego Zamówienie UCMMiT, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, w Sekretariacie Dyrekcji I piętro, pok.nr 30 w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godz. 9.00
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Kadr i Organizacji I piętro, pok. 28, dnia 20.12.2019 r. o godz. 10.00
IX. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
X. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie związania ofertą.
Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej UCMMiT www.ucmmit.gdynia.pl, w zakładce BIP i tablic ogłoszeń w siedzibie UCMMiT , a także przesłane drogą elektroniczną lub listową wszystkim oferentom.

XI. Informacje dodatkowe

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.