4 marca 2021

Lekarz specjalista radiolog

 
Osoba kontaktowaPomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J.Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o. o.
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy58 555-75-28
Adres emailzamowienia@pcrsopot.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (Znak K/1/21)
I. Ogłaszający konkurs – Udzielający zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81–759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1–3.
II. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Udzielającego zamówienia w jego pracowniach, polegających na:
– poz. 1 – wykonywaniu badań USG stawów i dopplerowskich wraz z opisem w Pracowni USG w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie i ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
– poz. 2 – wykonywaniu badań USG ogólnodiagnostycznych wraz z opisem w Pracowni USG w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie i ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
– poz. 3 – opisywaniu badań RTG realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowniach rentgenodiagnostyki ogólnej w lokalizacji ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie i ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
– poz. 4 – opisywaniu badań TK realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowni tomografii komputerowej w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
– poz. 5 – opisywaniu badań angio-TK realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowni tomografii komputerowej w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
realizowanych na rzecz pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie w okresie od dnia 01.04.2021r. do dnia 28.02.2022r.
Przedmiot konkursu jest opisany szczegółowo w pkt. II.5. SWKO. Oferty można składać na każdą pozycję odrębnie. Udzielający zamówienia zamierza udzielić zamówienia kilku oferentom którzy złożyli najkorzystniejsze oferty na wykonywanie badań/opisów w ilości aż do wypełnienia zapotrzebowania Udzielającego zamówienia. W związku z tym Udzielający zamówienia w każdej pozycji ofertowej wybierze najkorzystniejszą ofertę lub oferty w przypadku złożenia ofert częściowych, zgodnie z kryteriami oceny ofert, o ile będzie się ona lub łącznie one mieściły w kwocie, którą Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Przedmiot konkursu we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem CPV: 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego.
Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 28.02.2022r., po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu.
III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów są określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr K/1/21.
IV. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%.
V. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia: Siedziba Udzielającego zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, w sprawach merytorycznych – p. Danuta Szostakowska (58) 555-75-24; w sprawach proceduralnych – p. Katarzyna Kotowicz tel. (58) 555-75-28 w godz. 8:00-15:30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można się zapoznawać w terminie od dnia 26.02.2021r. do dnia 04.11.2020r.
VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Portiernia, do dnia 10.03.2021r. do godz. 9:00.
VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Sopocie, Dział Zamówień Publicznych parter pokój nr 3 (Budynek Administracji), dnia 10.03.2021r. o godz. 9:15.
VIII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu (jednej jak i więcej części) nastąpi dnia 11.03.2021r. w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Spółki, zaś Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub pisemnie.
IX. Inne informacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Znak K/1/21).