14 lutego 2020

Lekarz specjalista psychiatra

 
Osoba kontaktowaWojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy58 5247522
Adres emailszpital@wsp-bilikiewicz.pl

Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych
Znak sprawy K/Adm. 2A/2020

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w formie dyżurów w Izbie Przyjęć Szpitala.

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital
i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Świadczenie usług psychiatrycznej opieki lekarskiej, świadczone przez lekarza specjalistę psychiatrę w formie dyżurów w Izbie Przyjęć Szpitala.
Planowany okres świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w formie dyżurów
w Izbie Przyjęć – od dnia 24.02.2020 r. na okres 12 miesięcy.
Zamawiający przewiduje zawarcie 3 umów na świadczenie specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej.
Maksymalna liczba godzin do wypracowania w miesiącu – maksymalnie 243 godziny, w tym minimum 2 dyżury medyczne w Izbie Przyjęć Szpitala.

Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:
1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu;
2. Posiadanie dyplomu specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii lub tytułu specjalisty psychiatry;
3. Posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
5. Ponadto Przyjmujący zamówienie nie może być:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia
11 lutego 2020 r. w siedzibie Szpitala w Sekretariacie Dyrektora, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 4 w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej: www.wsp-bilikiewicz.pl (zakładka KONKURSY).

Kryteria oceny ofert
– cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jakość udzielanych świadczeń wynikająca z doświadczenia zawodowego oraz dostępność.

Złożenie oferty
Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres:
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17 80-282 Gdańsk
w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 18.02.2020 r. do godz. 1000.
Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w formie dyżurów w Izbie Przyjęć – znak sprawy K/Adm. 2A/2020”.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl
i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze
i skarga.
Data umieszczenia na stronie 11.02.2020 r.
Druki do pobrania ze strony internetowej: www.wsp-bilikiewicz.pl (zakładka KONKURSY)