12 stycznia 2023

Lekarz specjalista ortopeda

 
Osoba kontaktowaPomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy585557528
Adres emailzamowienia@pcrsopot.pl
I. Ogłaszający konkurs – Udzielający zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1–3, 81–759 Sopot. II. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach działalności komercyjnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w podziale na 3 części ofertowe. Przedmiot konkursu we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem CPV: 85121283-0 usługi ortopedyczne, 85111000-0 usługi szpitalne, 85121100-4 ogólne usługi lekarskie, 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne. Umowy dla wszystkich części zostaną zawarte po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów: Oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą składać podmioty, które: 1)są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszego konkursu,zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 633) i pozostałych przepisach, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresem świadczeń zdrowotnych zgodnie ze składaną ofertą; 2)posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi; 3)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami uprawnionymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: lekarzem posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 4)w przypadku lekarza składającego ofertę jako indywidualna praktyka lekarska – lekarz winien spełniać warunki wskazane w art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2022.633 ze zm.); 5)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia; 6)potwierdzają dyspozycyjność/dostępność do świadczeń zdrowotnych/usług zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie. IV. Kryteria oceny ofert: Część 1) Wartość – 100% Część 2) Wartość – 100% Część 3) Cena- 100% V. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia: Siedziba Udzielającego zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, w sprawach merytorycznych – p. Ewa Banasiak tel. (58) 555-75-24; w sprawach proceduralnych – p. Danuta Rochewicz: tel. (58) 555-75-28, w godz. 8:00-15:30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można się zapoznawać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 17.01.2023 r. VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie,ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, Portiernia, do dnia 17.01.2023 r. do godz. 10:00. VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sopocie, Dział Zamówień Publicznych, parter pokój nr 3 (Budynek Administracji), dnia 17.01.2022r. o godz. 10:15. VIII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 18.01.2023r. w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia, zaś Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub pisemnie. IX. Inne informacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Znak: K-1-23). Udzielający zamówienia dopuszcza zwiększenie zakresu i wartości umowy do 50% w stosunku do wartości umownej na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Udzielającego zamówienia.