13 września 2020

Lekarz specjalista lub specjalizujący się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

 
Osoba kontaktowaPowiatowe Centrum Zdrowia
LokalizacjaKartuzy
Numer kontaktowy+48586854986
Adres emailsekretariat@pczkartuzy.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NR SP.4300.2.2020
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

I. Ogłaszający konkurs – Udzielający zamówienia: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach ul. Floriana
Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, NIP: 5891941823, KRS 0000310917
II. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalizującego się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w postaci:
a) opisów medycznych rentgenogramów serii lub jednej okolicy ciała lub zdjęć porównawczych radiologii klasycznej;
b) wykonywania i opisów badań ultrasonograficznych i ultrasonografii dopplerowskiej;
c) wykonywania i opisów badań tomografii komputerowej;
d) konsultacji medycznych wykonywanych na potrzeby innych komórek organizacyjnych Udzielającego zamówienia
e) podejmowania decyzji diagnostycznych i leczniczych związanych i zależnych od stwierdzonego stanu zdrowia pacjenta.
na rzecz pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w lokalizacji u. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy (kody CPV: 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85140000-0 Różne usługi ochrony zdrowia, 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny, 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego)

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów są określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert nr SP.4300.2.2020.

IV. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w tym m.in. projektem umowy dostępne są na stronie internetowej Udzielającego zamówienie http://www.bip.pczkartuzy.pl/konkursy.htm. Dokumenty dostępne są również
w siedzibie Udzielającego zamówienie (Budynek Administracji pok. Nr 5) w godz. 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku).

V. Wszelkie pytania i wnioski w sprawach formalnych i merytorycznych dot. przedmiotowego konkursu należy przekazywać:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pczkartuzy.pl lub
2. faksem na numer: 586854840
3. pisemnie:
a) drogą pocztową na adres korespondencyjny: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy,
b) osobiście w sekretariacie zlokalizowanym w budynku administracji pod adresem wskazanym w lit. a) w godzinach pracy 8.00-15.00
V. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Udzielającego zamówienia j.w., w Sekretariacie do dnia 10.08.2020 r. do godz. 10:00.
VI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sali Konferencyjnej znajdującej się w budynku administracji, dnia 10.08.2020 r. o godz. 10:30
VII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do nie później niż 14 dni od dnia otwarcia ofert, o którym Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
VIII. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – wrzesień 2020 r. lub do uzgodnienia.
IX. Inne informacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w SWKO.