3 września 2020

Lekarz specj. chorób wewnętrznych/ medycyny rodzinnej/ medycyny ogólnej/ chirurgii ogólnej/ geriatrii/ gerontologii

 
Osoba kontaktowaZakład Opiekuńczo Leczniczy. Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio
LokalizacjaGdynia
Numer kontaktowy58 667 81 83
Adres emailcentrumpio@caritas.gda.pl

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gdyni poszukuje do pracy lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub chirurgii ogólnej lub geriatrii lub gerontologii.

Wymiar i forma zatrudnienia: do uzgodnienia.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

W treści maila lub w aplikacji prosimy załączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 778, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych Caritas Archidiecezji Gdańskiej (zwany dalej Caritas) z siedzibą w Sopocie 81-805, Al. Niepodległości 778, posiadający numer NIP 9570657546 oraz numer REGON 190506545;
2) Caritas wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodgdansk@caritas.gda.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Lekarza w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym na podstawie Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO oraz warunków przeprowadzania konkursów określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 160) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.393.)
4) Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie będzie udostępniać Państwa dane osobowe:
– wszystkie zawarte w ofercie – członkom komisji rekrutacyjnej;
– dane obejmujące imię i nazwisko, w przypadku wybrania Państwa kandydatury na stanowisko objęte konkursem – NFZ.
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich/innych firm.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Państwo aplikowali lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.
7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają.
8) W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. 2018.393) w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na dane stanowisko, spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.