29 grudnia 2019

Lekarz SOR część zachowawcza

 
Osoba kontaktowaPowiatowe Centrum Zdrowia
LokalizacjaKartuzy
Numer kontaktowy586854986
Adres emailsekretariat@pczkartuzy.pl

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach
poszukuje kandydatów na stanowisko: lekarz SOR część zachowawcza
Zatrudnimy lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, neurologii lub kardiologii
Opis stanowiska:
• praca na pełen etat / kontrakt lub dyżury
Oferujemy:
• pracę w nowocześnie wyposażonym oddziale
• wspaniałą atmosferę pracy w zgranym zespole, w którym kładziony jest duży nacisk na wzajemną pomoc i współpracę
Wymagania:
• komunikatywność
• nastawienie na pacjenta
• umiejętność organizacji pracy
• zaangażowanie
• dyspozycyjność
• znajomość obsługi komputera
Wymagane dokumenty:
1) CV oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ,
5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach przez okres najbliższych 9 miesięcy,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
⎕ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach przez okres najbliższych 9 miesięcy.
⎕ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
* – należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru
……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy
Sposób składania dokumentów:
1. dokumenty z dopiskiem „LEKARZ SOR CZĘŚĆ ZACHOWAWCZA” można:
• składać osobiście w siedzibie firmy PCZ Sp. z o.o. przy ulicy Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
• przesłać na adres e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl
2. Decyduje data wpływu dokumentów.
3. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
6. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
o PCZ Sp. z o.o., ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
o e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane z oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach będzie przetwarzać na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) – art. 4, art. 6________________________________________
Odbiorcy danych osobowych
o Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie: PCZ Sp. z o.o. ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.