2 października 2018

Lekarz – różne spacjalności – konkurs ofert

 
Osoba kontaktowaRegionalny Szpital w Kołobrzegu
LokalizacjaKołobrzeg i okolice
Numer kontaktowy94 35 30 224
Adres emailElzbieta.Zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 160)
REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU
z siedzibą w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33
ogłasza
KONKURS OFERT
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

Przedmiot konkursu:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, izbach przyjęć, poradniach i pracowniach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w specjalnościach: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej (urologia, chirurgia onkologiczna –dodatkowy atut), chorób wewnętrznych, hematologii, kardiologii, neonatologii, pediatrii, neurologii, neurologii dziecięcej, okulistyki (odpowiednie doświadczenie
w okulistycznych zabiegach operacyjnych, głównie zaćmy – dodatkowy atut), otolaryngologii, ortopedii i traumatologii (balneologia i medycyna fizykalna – dodatkowy atut), położnictwa
i ginekologii, psychiatrii, rehabilitacji medycznej (balneologia i medycyna fizykalna – dodatkowy atut), radiologii i diagnostyki obrazowej.
2. Udzielanie świadczeń na stanowisku:
– Koordynator Izby Przyjęć
– Lekarz z uprawnieniami do pracy w Dziale Epidemiologii.
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w n/w poradniach i pracowniach: Endokrynologiczna, Onkologiczna, Gastroenterologiczna, Hepatologiczna, Hematologiczna, Kardiologiczna, Neonatologiczna, Neurologiczna, Neurologiczna dla dzieci, Chorób Płuc i Gruźlicy, dla Dzieci i Dorosłych, Rehabilitacji, Ginekologiczno-Położnicza, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Preluksacyjna, Otolaryngologiczna, Urologiczna, Zdrowia Psychicznego, Leczenia Bólu, Okulistyczna, Chirurgii Dziecięcej, Wad Postawy dla Dzieci i Młodzieży.
4. Udzielanie świadczeń w zakresie dyżurów lekarskich w : Nocnej i Świątecznej Opiece – POZ,
w oddziałach szpitalnych: Okulistycznym, Otolaryngologicznym, Psychiatrycznym, Neurologicznym, Chorób Wewnętrznych, Kardiologicznym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczno-Położniczym, Pediatrycznym i Neonatologicznym, Anestezjologicznym i Intensywnej Terapii, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (radiologii)
5. Udzielanie świadczeń w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego przez lekarzy ze specjalnością: choroby wewnętrzne, chirurgia, chirurgia ogólna, pediatria, chirurgia onkologiczna – posiadających udokumentowane umiejętności w tym zakresie.
6. Konsultacje neurochirurgiczne wraz z wykonywaniem pilnych zabiegów neurochirurgicznych.
7. Wykonywanie zabiegów witrektomii w Oddziale Okulistycznym.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Kryteriami oceny ofert będą:

1. Cena
2. Kwalifikacje oferenta
3. Doświadczenie w udzielaniu świadczeń

Umowy zostaną zawarte na okres do 60 miesięcy.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo – Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33, pokój 02,03.
w terminie do dnia 10.10.2018 r. do godz. 15.00.
Ofertę wraz z załącznikami przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez Udzielającego Zamówienia.

Ze „Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO) ” oraz wzorem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala
w Kołobrzegu, poczynając od dnia opublikowania ogłoszenia.

Formularze ofert można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, poczynając od dnia opublikowania ogłoszenia lub ze strony internetowej szpitala:
www.szpital.kolobrzeg.pl w zakładce informacja  praca
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia
w terminie 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Regionalnego Szpitala
w Kołobrzegu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.