13 września 2023

Lekarz reumatolog

 
Osoba kontaktowaPomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy58 555 75 28
Adres emailzamowienia@pcrsopot.pl
I. Ogłaszający konkurs – Udzielający zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1–3, 81–759 Sopot. II. Przedmiot konkursu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu reumatologii na rzecz pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w podziale na 2 części ofertowe. Przedmiot konkursu opisano szczegółowo w pkt II.5 SWKO. Przedmiot konkursu we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 7971400-2 Usługi w zakresie nadzoru. Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01.10.2023 r. do dnia 10.04.2025 r. po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu. III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów: Oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą składać podmioty, które: 1) są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) i pozostałymi przepisami, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresem świadczeń zdrowotnych zgodnie ze składaną ofertą; 2) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi; 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami uprawnionymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: lekarzem posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii; 4) w przypadku lekarza składającego ofertę jako indywidualna praktyka lekarska – lekarz winien spełniać warunki wskazane w art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2023.991 ze zm.); 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. 6) potwierdzają dyspozycyjność / dostępność do świadczeń zdrowotnych / usług zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie. IV. Kryteria oceny ofert: Część 1) Wartość – 100%; Część 2) Cena- 100%. V. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia: Siedziba Udzielającego zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o. o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, w sprawach merytorycznych – p. Ewa Banasiak tel.(58) 555-75-24; w sprawach proceduralnych – p. Danuta Rochewicz: tel. (58) 555-75-28, w godz. 8:00-15:30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można się zapoznawać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 20.09.2023 r. VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, Portiernia, do dnia 20.09.2023 r. do godz. 09:00. VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sopocie, Dział Zamówień Publicznych, parter pokój nr 3 (Budynek Administracji), dnia 20.09.2023 r. o godz. 09:15. VIII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 21.09.2023 r. w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Spółki, zaś Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub pisemnie. IX. Inne informacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Znak: K-16-23). Udzielający zamówienia dopuszcza zwiększenie zakresu i wartości umów do 50% w stosunku do wartości umownej na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Udzielającego zamówienia.