3 sierpnia 2022

Lekarz radiolog

 
Osoba kontaktowaPomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy585557528
Adres emailzamowienia@pcrsopot.pl
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (Znak K-10-22) I. Ogłaszający konkurs – Udzielający zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81–759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1–3. II. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Udzielającego zamówienia w jego pracowniach, polegających na: – poz. 1 – wykonywaniu badań USG stawów i dopplerowskich wraz z opisem w Pracowni USG w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie i ul. 23 Marca 93 w Sopocie; – poz. 2 – wykonywaniu badań USG ogólnodiagnostycznych wraz z opisem w Pracowni USG w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie i ul. 23 Marca 93 w Sopocie; – poz. 3 – opisywaniu badań RTG realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowniach rentgenodiagnostyki ogólnej w lokalizacji ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie i ul. 23 Marca 93 w Sopocie; – poz. 4 – opisywaniu badań TK realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowni tomografii komputerowej w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie; – poz. 5 – opisywaniu badań angio-TK realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowni tomografii komputerowej w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie; realizowanych na rzecz pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 29.02.2024r. Przedmiot konkursu we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem CPV: 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego. Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 28.02.2022r., po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu. III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów: Oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą składać podmioty, które: 1)są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 633 ze zm.) i pozostałych przepisach, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresem świadczeń zdrowotnych zgodnie ze składaną ofertą; 2)posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi; 3)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami uprawnionymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: – lekarzem wykonującym badania USG, opisy badań RTG, opisy badań angio-TK oraz opisy badań TK, o wykształceniu wyższym medycznym i specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej posiadającym aktualne prawo do wykonywania zawodu lekarza; 4) w przypadku lekarza składającego ofertę jako indywidualna praktyka lekarska – lekarz winien spełniać warunki wskazane w art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2022r., poz. 633 ze zm.); 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia; 6) potwierdzają dyspozycyjność / dostępność do świadczeń zdrowotnych / usług zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie. IV. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%. V. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia: Siedziba Udzielającego zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, w sprawach merytorycznych – p. dr Łukasz Grodecki (58) 555-75-66; w sprawach proceduralnych – p. Katarzyna Kotowicz oraz Danuta Rochewicz tel. (58) 555-75-28 w godz. 8:00-15:30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można się zapoznawać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 10.08.2022r. VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Portiernia, do dnia 10.08.2022r. do godz. 9:00. VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Sopocie, Dział Zamówień Publicznych parter pokój nr 3 (Budynek Administracji), dnia 10.08.2022r. o godz. 9:15. VIII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10.08.2022r. w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Spółki, zaś Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub pisemnie. IX. Inne informacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Znak K-10-22).