8 stycznia 2017

Lekarz psychiatra

 
Osoba kontaktowaZakład Karny w Malborku
LokalizacjaMalbork
Numer kontaktowy(55) 646-05-03
Adres emailzk_malbork@sw.gov.pl

Zakład Karny w Malborku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Malborku przez lekarza psychiatrę w terminie 01.02.2017 roku – 31.12.2018 roku

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, projektem umowy zapoznać się można w siedzibie zamawiającego tj. w Zakładzie Karnym w Malborku, przy ulicy Poczty Gdańskiej 19 A, bądź na stronie internetowej jednostki.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Malborku

I. Dane zamawiającego:
Zakład Karny w Malborku
82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej 19 A
e-mail: zk_malbork@sw.gov.pl
REGON 001091950, NIP: 579-107- 34-97

II. Przedmiot konkursu ofert:
1. Konkurs ofert dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej na stanowisku lekarz psychiatra dla osób pozbawionych wolności na rzecz Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Malborku.
III. Przewidywany czas trwania umowy.
1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na 01.02.2017 roku,
2. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. na okres od 01.02.2017r. – 31.12.2018r.
IV. Wymagania w stosunku do Oferentów:
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lub odpowiednio grupowej praktyki lekarskiej,
2. Legitymujące się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie, w jakim przystępują do konkursu oraz zostali wpisani do odpowiednich rejestrów praktyk lekarskich.
V. Warunki jakie musi spełniać oferta:
1. Oferta biorąca udział w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej w Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Malborku powinna zawierać wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych warunków formularz ofertowy zawierający:
a) oświadczenie oferenta o szczegółowym zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
b) zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
c) oświadczenie o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 223 § 1 kodeksu karnego,
d) dane o Oferencie:
nazwa i siedziba Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nr wpisu do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, NIP, REGON
imię i nazwisko, adres oraz nr wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu, NIP,
posiadane kwalifikacje zawodowe,
proponowana kwota należności za realizację zamówienia z ewentualną kalkulacją elementów należności.
2. Wraz z formularzem ofertowym należy dołączyć wymagane dokumenty:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni medycznej)
b) kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) kopie decyzji o nadaniu NIP,
d) kopie decyzji o nadaniu REGON,
e) kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
Powyższe dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny. Wszystkie strony muszą być ponumerowane i parafowane. Miejsca, w których oferent dokonał zmian powinny być parafowane przez oferenta. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent może wycofać złożoną ofertę, powiadamiając pisemnie udzielającego zamówienie przed upływem terminu składania ofert. Złożona oferta nie odpowiadająca warunkom wyżej wymienionym zostanie odrzucona.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – NIE OTWIERAĆ DO DNIA 19 stycznia 2017 ROKU DO GODZ. 9:00
VI. Oferta cenowa:
Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w kwocie brutto w złotych polskich i należy ją podać na formularzu ofertowym jak w załączniku nr 1 do niniejszych warunków.
VII. Kryteria oceny przy wyborze oferty:
1. Cena.
Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli proponowana przez oferenta cena przekroczy przewidywane na ten cel przez Zakład Karny w Malborku środki finansowe.
VIII. Miejsce i termin składania oferty:
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Malborku lub nadać w formie przesyłki pocztowej, data wpływu nie później niż do dnia 18 stycznia do godz.14:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zakładu Karnego w Malborku.
2. Oferty złożone lub nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
IX. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
Otwarcie ofert nastąpi 19.01.2017 r. o godz. 9.00 w kadrach Zakładu Karnego w Malborku. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Sposób przeprowadzania konkursu:
Przeprowadzenie konkursu odbywa się za pośrednictwem komisji konkursowej, powołanej przez Dyrektora zakładu.
1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
b) otwiera koperty z ofertami,
c) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w rozdziale V konkursu ofert,
d) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w rozdziale V konkursu ofert lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,
e) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w rozdziale V konkursu ofert, a które zostały odrzucone,
f) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
g) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
2. Komisja konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi Oferentów.
3. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 1 ust. 1 lit. a,b,e.
2. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
c) liczbę zgłoszonych ofert,
d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w rozdziale V konkursu ofert,
e) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom rozdziału V konkursu ofert lub zgłoszonych po terminie (wraz z uzasadnieniem),
f) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,
g) wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta ( wraz z uzasadnieniem ),
h) ewentualne, odrębne stanowisko członka komisji konkursowej,
j) podpisy członków komisji.
3. Komisja konkursowa niezwłocznie zawaidamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

XI. Zawarcie umowy:
Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku zawiera umowę o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Malborku na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych, zgodną z wybraną przez komisję konkursową najkorzystniejszą ofertą w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XII. Postanowienia końcowe:

1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty,
2. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w rozdziale V konkursu ofert,
3. W sytuacji wskazanej w ust. 1 Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu,
4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn,
5. Środki odwoławcze:
przed rozstrzygnięciem konkursu Oferent może złożyć do komisji konkursowej pisemną, umotywowaną skargę. Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej zgłoszenia. Do czasu jej rozpatrzenia postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu. Rozstrzygnięcie protestu następuje na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert.
Środki odwoławcze nie przysługują w przypadkach:
– oddalenia wszystkich ofert,
odwołania konkursu,
unieważnienia postępowania konkursowego
6. Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie udzielającego zamówienia.

FORMULARZ OFERTOWY

1. Imię i nazwisko / nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej – ……………………………………………
2. Adres zamieszkania / siedziba Zakładu Opieki Zdrowotnej – …………………………………………….
3. NIP……………………………….
4. REGON………………………..
5.Numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Posiadane kwalifikacje:
Nazwa i adres ukończonej uczelni –
Kierunek/specjalność – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uzyskany tytuł zawodowy lub naukowy –
7. Zobowiązuje się (przed podpisaniem umowy) do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia oraz dane osobowe.
8. Proponuję wykonywanie świadczeń zdrowotnych za kwotę: zł brutto
(słownie złotych: zł.)
9. Deklaruję możliwość wykonywania ww. świadczeń w ilości ………… godzin w skali ………………..
10. Oświadczam, iż jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań; że nie byłem (am) karany (a) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam z pełni praw publicznych.
11. Oświadczam, iż szczegółowo zapoznałem (am) się z treścią ogłoszenia dotyczącego konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Malborku.