27 marca 2018

Lekarz posiadajacy prawo wykonywania zawodu

 
Osoba kontaktowaSzpitale Pomorskie Sp z o. o.
LokalizacjaSzpitale Pomorskie Sp. z o. o. w lokalizacjach: ul. Powstania Styczniowego 1 i ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni
Numer kontaktowytel. (58) 72 60 425, 131
Adres emailkadry@szpitalepomorskie.eu

Gdynia, dnia 20.03.2018 r.
O G Ł O S Z E N I E

Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
jako Udzielający zamówienia
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tj. Dz.U. 2018 poz. 160 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 20/2018
na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką) w lokalizacjach:
1. Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia
2. Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

w zakresach: świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy dla lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu.

Zakres konkursu – dyżury:
a) Od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 (14 godzin)
b) Soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00-8.00 (24 godziny)
– ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia – Szpital Św. Wincentego a Paulo,
– ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia – Szpital Morski im. PCK,
(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni wynosi łącznie nie mniej 250 tys. osób.

Regulamin konkursu, Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert nr 20/2018 oraz Formularze ofertowe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.szpitalepomorskie.eu Wzory umów dostępne są w Dziale Kadr spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1. 81-519 Gdynia.– budynek nr 6, II p. – pok. nr 226 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30, tel. (58) 72 60 425, 131.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy oferenta i adresu do korespondencji wraz z numerem kontaktu telefonicznego i opcjonalnie e-mail/fax, oznaczonych w następujący sposób:
– imię i nazwisko Oferenta / nazwa podmiotu
– adres jego zamieszkania / siedziba podmiotu
– dane telefoniczne oraz opcjonalnie fax/e-mail
z dopiskiem; „Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia – Konkurs ofert nr 20/2018. Nie otwierać przed 30 marca 2018 r. o godz. 10.00” w Kancelarii Spółki ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6, 0/I p. – pok. nr 04, tel. (58) 72 60 115 lub 334 – w terminie do dnia 30.03.2018 roku godz. 9.30 W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Udzielającego zamówienia.

Otwarcie ofert na w/w świadczenia nastąpi w Sali Konferencyjnej, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6, II p. – w dniu 30.03.2018 roku o godzinie 10.00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 04.04.2018 r., ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamieszczone będzie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Spółki w jej siedzibie w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, zaś Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w poszczególnych zakresach, w celu wykonania całości zadania w danej lokalizacji (pozycji) o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie przekracza kwoty, która Udzielający zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania lub otwarcia ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu – bez podawania przyczyny.

Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 20/2018.

Zarząd
Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Gdynia, dnia 20.03.2018 r.
O G Ł O S Z E N I E

Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
jako Udzielający zamówienia
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tj. Dz.U. 2018 poz. 160 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 20/2018
na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką) w lokalizacjach:
1. Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia
2. Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

w zakresach: świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy dla lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu.

Zakres konkursu – dyżury:
a) Od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 (14 godzin)
b) Soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00-8.00 (24 godziny)
– ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia – Szpital Św. Wincentego a Paulo,
– ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia – Szpital Morski im. PCK,
(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni wynosi łącznie nie mniej 250 tys. osób.

Regulamin konkursu, Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert nr 20/2018 oraz Formularze ofertowe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.szpitalepomorskie.eu Wzory umów dostępne są w Dziale Kadr spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1. 81-519 Gdynia.– budynek nr 6, II p. – pok. nr 226 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30, tel. (58) 72 60 425, 131.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy oferenta i adresu do korespondencji wraz z numerem kontaktu telefonicznego i opcjonalnie e-mail/fax, oznaczonych w następujący sposób:
– imię i nazwisko Oferenta / nazwa podmiotu
– adres jego zamieszkania / siedziba podmiotu
– dane telefoniczne oraz opcjonalnie fax/e-mail
z dopiskiem; „Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia – Konkurs ofert nr 20/2018. Nie otwierać przed 30 marca 2018 r. o godz. 10.00” w Kancelarii Spółki ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6, 0/I p. – pok. nr 04, tel. (58) 72 60 115 lub 334 – w terminie do dnia 30.03.2018 roku godz. 9.30 W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Udzielającego zamówienia.

Otwarcie ofert na w/w świadczenia nastąpi w Sali Konferencyjnej, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6, II p. – w dniu 30.03.2018 roku o godzinie 10.00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 04.04.2018 r., ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamieszczone będzie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Spółki w jej siedzibie w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, zaś Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w poszczególnych zakresach, w celu wykonania całości zadania w danej lokalizacji (pozycji) o największej uzyskanej punktacji, o ile cena oferty nie przekracza kwoty, która Udzielający zamówienia przeznaczył na realizację zamówienia.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania lub otwarcia ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu – bez podawania przyczyny.

Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 20/2018.

Zarząd
Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.