26 marca 2019

Lekarz – dyżury

 
Osoba kontaktowaSZPITAL PUCKI Sp z o.o
LokalizacjaPUCK
Numer kontaktowy58 673 09 12
Adres emailsekretariat@szpitalpucki.pl

Puck, dnia 08.03.2019 r.
POSTĘPOWANIE KONKURSOWE NA UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr 8/2019
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.)
PREZES SZPITALA PUCKIEGO SP. Z O.O. W PUCKU ogłasza konkurs na:

DYŻURY LEKARSKIE w oddziałach Szpitala:
chorób wewnętrznych
chirurgii ogólnej
pediatrii / neonatologii
NiŚOCH
Warunki jakie powinna spełniać oferta złożona do w/w konkursu ofert:
1.Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby i podmioty określone w art. 5 ust. 1 oraz ust 2. pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej spełniające wymagania zawarte w art. 26 wskazanej ustawy.
2.Oferent powinien złożyć ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
3.Oferty z adnotacją „Konkurs ofert: Dyżur lekarski – oddział: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii/neonatologii, NiŚOCH* ” należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala Puckiego Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13A, w terminie do dnia 21.03.2019 r. Oferty można składać w godzinach 08:00 – 15:00 w dniach od 08.03.2019 r. do 20.03.2019 r. Dnia 21.03.2019 r. ofertę należy złożyć do godziny 11:30.
Oferty można również przesłać pocztą na adres: Szpital Pucki Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13a, 84-100 Puck.
Oferta wysłana pocztą musi wpłynąć na adres Szpitala do dnia 21.03.2019 r. do godziny 11:30.
NA KOPERCIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ:
NAZWĘ OFERENTA ORAZ ADRES SIEDZIBY FIRMY OFERENTA oraz
ADNOTACJĘ:„Konkurs ofert:
Dyżur lekarski – oddział:
chorób wewnętrznych,
chirurgii ogólnej,
pediatrii/neonatologii,
NiŚOCH*”
4.Proponowane zapisy umowy, załącznik ofertowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w Sekretariacie Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku oraz na stronie internetowej Szpitala Puckiego Sp. z o.o.
5.Otwarcie konkursu ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 r. o godzinie 12:00 w Sekretariacie Szpitala Puckiego Sp. z o.o. 6.Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 22.03.2019 r. Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie ogłoszenia o wyniku na stronie internetowej szpitala: www.szpitalpuck.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala Puckiego Sp. z o.o.
7.Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i / lub terminu podania wyników konkursu oraz zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
8.Oferent w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) ma prawo do składania pisemnych skarg do komisji konkursowej.
9.Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć protest do Prezesa Szpitala Puckiego Sp. z o.o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach konkursu.
10.Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania.

Prezes
Szpital Pucki Sp. z o.o. w Pucku mgr Weronika Nowara
*odpowiednie zaznaczyć na kopercie