22 kwietnia 2018

Lekarz chorób zakażnych, okulista, otolaryngolog, medycyny pracy -konkurs na udzielanie świadczeń zdrowtnych

 
Osoba kontaktowaUniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
LokalizacjaGdynia
Numer kontaktowy586998601
Adres emailrwkulesza@o2.pl

UNIWERSYTECKIE CENTRUM
MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ W GDYNI

działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.)
OGŁASZA KONKURS OFERT NA
świadczenia zdrowotne z zakresu chorób zakaźnych, okulistyki, otolaryngologii, medycyny pracy nr postępowania:2/2018

I. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Specjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu chorób zakaźnych, okulistyki, otolaryngologii, medycyny pracy na rzecz pacjentów UCMMiT.
2. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu zamieszczono w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SKWO).
3. Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia: www.ucmmit.gdynia.pl, w zakładce BIP/zamówienia na świadczenia zdrowotne, a także zostały udostępnione w siedzibie Udzielającego Zamówienia: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, pok. 128 w godz. 7.00-14.00

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie UCMMiT, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, w Dziale Kadr i Organizacji w terminie do 24.04.2018 r. do godz. 9.00
2. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w UCMMiT, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, w pok128 dnia 24.04.2018 r. o godz. 10.00

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni począwszy od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

V. TERMIN I MIEJCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 24.04.2018 r. w siedzibie UCMMiT, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, w pok. 128
Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ucmmit.gdynia.pl, w zakładce BIP Udzielającego Zamówienie, a także przesłane wszystkim oferentom.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego postępowania będą realizowane w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2018