11 czerwca 2018

Lekarz

 
Osoba kontaktowaZakład Karny w Czarnem
LokalizacjaCzarne
Numer kontaktowy059 83 30 808
Adres emaildk_czarne@sw.gov.pl

I. Zakład Karny w Czarnem przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej na stanowisko:
Młodszego asystenta (lekarz) – liczba osób przewidzianych do przyjęcia 1 osoba (funkcjonariusz)
II. Wymagania stawiane kandydatom.
Funkcjonariuszem może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo. Ponadto osoba powinna dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
III. Preferencje dotyczące wyboru kandydatów.
Na stanowisko młodszego asystenta (lekarz) – wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza, predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.
IV. Postępowanie kwalifikacyjne wszczęto na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 2017 r., poz. 631 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. nr 186, poz. 1247). Wymagania w zakresie zdolności do Służby Więziennej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. 2014 r. poz. 1989)
V. Kandydat składa w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do jednostki):
a) Podanie o przyjęcie do służby
b) Wypełnioną ankietę personalną
Ankietę personalną można pobrać ze strony http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej i wydrukować dwustronnie. Ankiety dostępne są również w dziale kadr jednostki.
W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonych przez kierownika jednostki terminach innych dokumentów, o których telefonicznie poinformują funkcjonariusze działu kadr. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną wezwani wyłącznie kandydaci, wobec których zostanie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.
O odmowie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia się pisemnie kandydata.
VI. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
a) Ocena złożonych dokumentów
b) Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
c) Uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
d) Testu sprawności fizycznej
e) Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej
f) Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata
g) Zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej
VII. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w terminie od dnia 30.05.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. w godz. od 7.00 do 15.00 w dziale kadr Zakładu Karnego w Czarnem, nr telefonu – 0598330808, 059 8330844 lub 0598330820
VIII. Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Czarnem.