29 lutego 2020

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie uzdrowiskowe w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Sopocie

 
Osoba kontaktowaSP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy58 345-31-22
Adres emailsekretariat@sanatorium-helios.com.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Z DNIA 24.02.2020

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027, z późn.zm.)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielnie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: leczenie uzdrowiskowe.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: leczenia uzdrowiskowego realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie- świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w czasie podstawowej ordynacji.
2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniające warunki art. 18 ust. 1 pkt 1,2,4,5 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz. 654, z późn.zm.)
3. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w: Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Regulaminie konkursu, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (www. sanatorium-helios.com.pl)
w zakładce konkursy. Wyżej wymienione materiały zainteresowani mogą pobrać lub się z nimi zapoznać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Sanatorium – pok. nr 101 , I piętro,
w godzinach 9:00 – 14:30.
4. Osoby upoważnione do kontaktów – lek. med. Elżbieta Brzezik-Szafran – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 605884492.
5. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych, określonych przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie „Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenie uzdrowiskowe”.
6. Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2020 o godz.: 10:00. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby SP ZOZ SU MSWiA w Sopocie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2020 o godz.: 11:00 w siedzibie Zamawiającego.
8. Kryteria oceny ofert stanowią:
• kwalifikacje zawodowe,
• dostępność świadczeń,
• cena.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.
10. Z wybranymi Przyjmującymi zamówienie zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
11. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie przypada na dzień 09.03.2020 r. Okres obowiązywania umowy do 31.12.2020 r.
12. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie www.sanatorium-helios.com.pl oraz na Tablicy ogłoszeń w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
w Sopocie
13. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
14. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu.