8 września 2016

Praca dla lekarzy w Gdańsku

 
Praca dla lekarzy w Gdańsku
08-09-2016 05:51:47
58 764 03 99
rekrutacja@wss.gda.pl
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp z o.o.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 01.09.2016 r. dla LEKARZY Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 618, ze zm.), ogłasza uzupełniający konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. I. Konkurs uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla: 1. Lekarzy Specjalistów, lekarzy posiadających II° specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych – Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku – praca w zespole anestezjologów, zabezpieczenie szpitala, praca na Oddziale , dyżury (formularz ofertowy). Wymagania podstawowe: 1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty). 3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym 4. Wypełnienie formularza ofertowego Umowy w w/wymienionym zakresie zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2018r. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób. Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.). Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA – Konkursy). Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia. Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 16.09.2016r. do godz. 13.00 – w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00. Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert. Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.