20 listopada 2017

Konkurs ofert – Badania profilaktyczne 7/KK/2017

 
Osoba kontaktowaARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU
LokalizacjaBRAK

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
poniżej 135 000 €
7/KK/2017
Areszt Śledczy w Gdańsku , 80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa 12
nr identyfikacyjny REGON 000626490,
ogłasza konkurs na wykonywanie funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Gdańsku badań zleconych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
CPV 85120000-6 (poniżej 135.000 €)
NR 7/KK/2015
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Gdańsku na podstawie indywidualnych skierowań wystawianych przez lekarza medycyny pracy Służby Więziennej w Gdańsku przez okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1938)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konkursu znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.
Szczegółowe warunki zamówienia można ponadto otrzymać (bezpłatnie) po złożeniu pisemnego wniosku drogą pisemną, faksem na nr (58) 302-51-25 lub drogą elektroniczną e-mail: as_gdansk@sw.gov.pl , osobiście u Zamawiającego lub pocztą.
Szczegółowe warunki zamówienia dostępne będą na stronie internetowej: www.bip.sw.gov.pl oraz sw.gov.pl
Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest mjr Magdalena Słomińska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej.
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.
Oferta winna zostać doręczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2017 r. do godz. 1330 do sekretariatu Aresztu Śledczego w Gdańsku w zaklejonej i opisanej kopercie.
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Aresztu Śledczego w Gdańsku dnia 07.12.2017 r. o godz. 1400
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach: bip.sw.gov.pl oraz sw.gov.pl.
Gdańsk, dn. 13.11.2017 r.