29 listopada 2021

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

 
Osoba kontaktowaSP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie
LokalizacjaTrójmiasto
Numer kontaktowy58 551-12-28 wew. 05201
Adres emailsekretariat@sanatorium-helios.com.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWAKandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać: 1. Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny. 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza. 3. Wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych. 4. Staż pracy w zawodzie co najmniej osiem lat.Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać: 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 2. Dokumenty potwierdzające: kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy) oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza. 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej. 4. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Kandydat jest obowiązany przedstawić do wglądu Komisji konkursowej oryginały dokumentów o których mowa w pkt 2, a na prośbę Komisji Konkursowej oryginały dokumentów o których mowa w pkt 4; 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem. 7. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 8. Oświadczenie o braku zakazu zajmowana stanowisk kierowniczych. 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); 10. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie”.Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2021 r. o godz. 14:30 W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.Miejsce złożenia dokumentów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 81-731 Sopot Sekretariat pok.101Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, pisemnie i telefonicznie.Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot, sekretariat pok. 101, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (58 551-12-28 wew. 05201).Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w oparciu o postępowanie konkursowe Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy: Administratorem danych jest: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie 81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grzegorz Zaborowski tel.607 816 320 e-mail: rodo@sanatorium-helios.com.pl 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa przez pracodawcę. 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia. Dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 6. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 7. Administrator nie profiluje danych osobowych. 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procedury konkursowej.