9 lutego 2017

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Szpitali Tczewskich S.A.

 

RADA NADZORCZA
Szpitali Tczewskich S.A.
ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew
ogłasza konkurs na stanowisko:
Prezesa Zarządu

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać ukończone studia wyższe medyczne, ekonomiczne, prawnicze,
 2. posiadać minimum 5 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 3. doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu planów strategicznych i operacyjnych oraz budżetów spółek prawa handlowego,
  • umiejętność strategicznego myślenia,
  • umiejętność komunikacji z pacjentem,
  • zdolności organizacyjne i negocjacyjne,
  • doświadczenie w zakresie sprzedaży usług medycznych,
  • znajomości przepisów Ustawy o działalności leczniczej,
 4. być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne,
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 7. Ponadto,
 8. kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z CV,
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
  • opinie lub referencje pracodawców – mile widziane.
 3. Pisemne (maksymalnie do 4 stron A4) opracowanie zawierające koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki na lata 2017 – 2020.
 4. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się przeciw kandydatowi postępowań karnych.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu
 9. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego przez kandydata.
 10. Informację o numerze telefonu, pod którym należy się kontaktować z kandydatem.

Wszystkie ww. oświadczenie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego. W toku postępowania konkursowego, również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej wszelkie dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym. W celu przygotowania opracowania zawierającego koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki na lata 2017 – 2020 istnieje możliwość zapoznania się z dokumentami Spółki w dniach 13-15.02.2017 w godzinach od 8:00 do 14:00 . Bilans, rachunek zysków i strat za 2015 rok i wstępne wyniki za 2016 rok udostępnione będą kandydatom w siedzibie Spółki, po złożeniu przez nich oświadczenia o nieujawnianiu, ani nie wykorzystaniu dokumentów i informacji dotyczących Szpitali Tczewskich S.A. dla innych cele niż związane z w/w opracowaniem.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie odpowiednio: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu, Szpitali Tczewskich S.A. – nie otwierać”
i zaadresowane na adres:

Szpitali Tczewskich S.A.
ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach 8.00-15.00 w terminie do 20 lutego 2017 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu do siedziby Spółki.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu po spełnieniu wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu będą indywidualnie powiadamiani telefonicznie o terminach i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci niezakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Szpitale Tczewskie S.A.
Zbigniew Urban