2 września 2016

KONKURS NA STANOWISKA ORDYNATORSKIE

 
KONKURS NA STANOWISKA ORDYNATORSKIE
02-09-2016 08:07:32
58 52-47-522
kadry@wsp-bilikiewicz.pl
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
KONKURS NA STANOWISKA ORDYNATORSKIE
DNIA 01.09.2016 r. ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU, UL. SREBRNIKI 17, 80-282 GDAŃSK, o g ł a s z a KONKURS NA STANOWISKA ORDYNATORÓW:  ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO 20 B,  ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO 20 C,  ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO 20 D,  ODDZIAŁU LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydatów : o stanowiska mogą ubiegać się lekarze posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie (rozp. MZ z dnia 20.07.2011 r.- Dz. U. Nr 151, poz. 896). Wymagane dokumenty: zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 182) w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą. Dokumenty należy składać w siedzibie Szpitala w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – ordynator oddziału …”, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w „Gazecie”. Na kopercie umieścić należy swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w okresie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do ich składania. Materiały informacyjne o stanie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym Szpitala udzielane są na wcześniejszy pisemny wniosek, w siedzibie Szpitala. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 30.09.2016 r.