28 sierpnia 2022

Konkurs Lekarz

 
Osoba kontaktowaSzpitale Pomorskie Sp. z o.o.
LokalizacjaGdynia Powstania Styczniowego 1
Numer kontaktowy+48587260122
Adres emailrekrutacja@szpitalepomorskie.eu
LINK do ogłoszenia
Ogłoszenie konkursu ofert nr 91/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – zakres czynności: lekarskie w lokalizacjach przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni
Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 91/2022 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie) na okres: 36 miesięcy, bądź inny czas określony uzgodniony przez Strony, nie krótszy niż 3 miesiące po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni w lokalizacjach: przy ul. Powstania Styczniowego 1 – Szpital Morski im. PCK w Gdyni (tylko ta lokalizacja dot. zakresów III. 1, III.3 ) oraz przy ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia w następujących zakresach świadczeń: III.1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w w/w zakresie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w lokalizacji w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia. Zapotrzebowanie Udzielającego zamówienie na świadczenia lekarzy radiologów obejmuje: · Wykonywanie i/lub nadzór nad procedurami medycznymi w zakresie radiologii, radiodiagnostyki, radiologii zabiegowej i innych badań diagnostycznych; · Opisywanie i autoryzacja badań również w systemie informatycznym wskazanym przez Udzielającego zamówienie, w tym wykonanych w innych lokalizacjach Spółki, wykonywanie opisów zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa (w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych/w systemie informatycznym wskazanym przez Udzielającego zamówienie); · Uczestnictwo lekarzy specjalistów w tzw. unitach oraz innych zespołach konsultacyjnych. Udzielający zamówienia dysponuje do wypracowania przez lekarzy średniomiesięcznie pulą do minimum 160 h w ramach poszczególnych pracowni: PRACOWNIA RENGENODIAGNOSTYKI, PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII, PRACOWNIA MAMMOGRAGII, PRACOWNIA TOMOGRAFII ( gabinet ZDO plus gabinet Radioterapii), PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO. Szczegółowy zakres obowiązków lekarza wskazany jest w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. III.2.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego Pacjentom Spółki w zakresie konsultacji psychiatrycznych. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w obydwu lokalizacjach Spółki w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz przy ul. Wójta Radtkego 1 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków lekarzy wskazany jest w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 3.1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. III.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Hematologii i Transplantologii Szpiku – ordynacja i/lub dyżury lekarskie i/lub świadczenia w Poradni Hematologii. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Hematologii i Transplantologii Szpiku oraz w Poradni Hematologii Udzielającego zamówienia w lokalizacji w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia dysponuje do wypracowania przez lekarza średniomiesięcznie 220 h. Szczegółowy zakres obowiązków lekarza wskazany jest w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 3.2. do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. III.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Pulmonologii – ordynacja i/lub dyżury lekarskie. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Pulmonologii Udzielającego zamówienia w lokalizacji w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia dysponuje do wypracowania przez lekarza średniomiesięcznie 300 h. Szczegółowy zakres obowiązków lekarza wskazany jest w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 3.2. do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Do konkursu mogą przystąpić Oferenci/Oferentki, którzy spełniają następujące warunki: 1) są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) i pozostałych przepisach, tj. wykonują działalność w formie praktyki zawodowej stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.), 2) spełniają warunki wymagane art. 18 ust. 4 lub 6 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.), 3) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 4) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami uprawnionymi do wykonywania świadczeń objętych konkursem tj.: lekarzem posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, aktualne prawo do wykonywania zawodu i tytuł specjalisty w następujących dziedzinach: zakres III.1 a) radiologii i diagnostyki obrazowej zakres III.2 a) psychiatrii zakres III.3 a) hematologii zakres III.4 a) chorób płuc, choroby wewnętrzne 5) posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 6) mają zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych (objętych konkursem ofert) lub złożą oświadczenie o zamiarze jej zawarcia, 7) potwierdzą dyspozycyjność/dostępność do świadczeń zdrowotnych/usług zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia wskazanym w ustalonym przez niego harmonogramie. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert nr 91/2022 oraz Formularze ofertowe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.szpitalepomorskie.eu Wzór umowy dostępny jest w Dziale Kadr i Płac spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. W przypadku składania zastrzeżeń do zapisów umowy należy złożyć stosowny dokument w Kancelarii Spółki, budynek nr 6 /parter w terminie do dnia 24.08.2022 r. do godz. 13.30. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta (imię i nazwisko oferenta/nazwa oferenta i adres jego zamieszkania/siedziba podmiotu wraz z numerem kontaktu telefonicznego i opcjonalnie e-mail/fax) oraz opisem tematu, którego konkurs dotyczy, z dopiskiem „Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia – Konkurs ofert nr 91/2022 – (zakres oferty) nie otwierać przed 05.09.2022 r. o godz. 12:00” – składać w Kancelarii Spółki, budynek nr 6/parter, tel. (58) 72 60 115 lub 334 do dnia 05.09.2022 r. do godz. 11.30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Udzielającego zamówienia. Otwarcie ofert na w/w świadczenia nastąpi w Sali Konferencyjnej Spółki przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia budynek nr 6, II p. w dniu 05.09.2022 r. o godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w siedzibie Udzielającego zamówienia – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia w terminie do dnia 05.10.2022 r. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość częściowego rozstrzygnięcia konkursu. W takim przypadku: – rozstrzygnięcie konkursu w części dotyczącej ofert, które zostaną przyjęte przez Udzielającego Zamówienie bez negocjacji lub co do których negocjacje z oferentami zostaną zakończone w terminie 3 dni roboczych od dnia otwarcia ofert, nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81- 519 Gdynia w terminie do dnia 08.09.2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu w odniesieniu do pozostałych ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81- 519 Gdynia w terminie do dnia 05.10.2022 r. O rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym rozstrzygnięciu częściowym i rozstrzygnięciu końcowym, ogłasza się w dniu rozstrzygnięcia (rozstrzygnięcia częściowego lub końcowego) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienie w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz na jego stronie internetowej, zaś Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie w całości lub w części w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania lub otwarcia ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu – bez podawania przyczyny. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 91/2022. Zarząd Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.