12 czerwca 2018

Kierownik oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

 
Osoba kontaktowaWojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy58 52 47 522
Adres emailkadry@wsp-bilikiewicz.pl

Ogłoszenie Nr 10/2018
konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych
Znak sprawy K/Adm 10/2018
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych na:
Świadczenia usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Świadczenie usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oraz udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży pacjentom oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.
Planowany okres świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej – od dnia 01.07.2018 r. przez 19 miesięcy.
Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług – 01 lipca 2018 r.
Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość zaoferowania przez Przyjmującego zamówienie innego terminu rozpoczęcia umowy.
Maksymalna liczba godzin do wypracowania w miesiącu – 160 godzin,
Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:
1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu;
2. Posiadanie dyplomu specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii minimum 8 lat;
3. Posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
5. Ponadto Przyjmujący zamówienie nie może być:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Szpitala w Dziale Zamówień Publicznych, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 26 w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej: www.wsp-bilikiewicz.pl.
Kryteria oceny ofert
– cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jakość udzielanych świadczeń wynikająca z doświadczenia zawodowego oraz dostępność.
Złożenie oferty
Oferent winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na adres:
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17
80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 18.06.2018 r. do godz. 1000.
Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenia usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży – znak sprawy K/Adm 10/2018.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.
Data umieszczenia na stronie 08.06.2018 r.
Druki do pobrania na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl