18 maja 2020

Główny specjalista

 
Osoba kontaktowaPomorski Oddział Wojewódzki NArodowego Funduszu Zdrowia
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy58-75-12-730
Adres emailwks@nfz-gdansk.pl

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/20/11

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej,

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

1) ocena wniosków o indywidualne rozliczenie świadczenia – rozliczenie za zgodą płatnika;
2) dokonywanie merytorycznej oceny załączników medycznych do rachunków dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom ubezpieczonym w Funduszu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa objętego przepisami o koordynacji, we współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
3) dokonywanie merytorycznej oceny dokumentów medycznych (dotyczy formularzy E 126 oraz standardowych dokumentów elektronicznych z instytucji państw członkowskich) w zakresie wysokości kwoty podlegającej zwrotowi uprawnionemu do świadczeń zdrowotnych,a udzielonych przez świadczeniodawców z terenu działania Oddziału, w ramach współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
4) procedowanie i opiniowanie wniosków o leczenie planowe, wniosków o zwrot kosztów leczenia na podstawie przepisów krajowych implementujących dyrektywę transgraniczną oraz wniosków o transport przekraczający obszar RP, w ramach współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
5) analiza i ocena dokumentacji medycznej na potrzeby innych komórek organizacyjnych w Wydziale;
6) weryfikacja dokumentacji medycznej i innej pod względem merytorycznym i formalnym;

7) analiza udzielanych świadczeń zdrowotnych na potrzeby zarządcze.

Wykształcenie: Wyższe medyczne – lekarz; pożądane studia podyplomowe;

Wymagania konieczne:

 Doświadczenie zawodowe 5 lat;
 Znajomość zasad organizacji i rozliczania opieki zdrowotnej w Polsce. Znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,
 Umiejętności: pracy pod presja czasu, analizy dokumentacji medycznej, formułowania pism urzędowych, samodzielnego rozwiązywania problemów,
 Cechy: sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, dbałość o szczegóły.
 Znajomość komputera w zakresie pakietu MS Office: WODR i EXCEL na poziomie podstawowym,
 Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagania pożądane:

• Doświadczenie w pracy na dużych zbiorach danych;
• Dobra znajomość pakietu: MS Office;
• Szybkie adoptowanie się do zmian, jakie zachodzą w pracy;
• Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista;
• Znajomość systemu informatycznego NFZ;
• Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Wymagane dokumenty:

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
 podpisany list motywacyjny i CV
 podpisane oświadczenia o treści:
-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji „
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów „ ( dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne )
– „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji „
– „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji „

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 12.06.2020 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
Wydział Kadr i Szkoleń
Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/20/11
Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
 formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm)
Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
• Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
• Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 217).
• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy ( Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U.2018 poz. 917 ). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.