19 lipca 2018

Dyrektor medyczny

 
Osoba kontaktowaSzpital zdrowie Spółka z.o.o.
LokalizacjaKwidzyn
Numer kontaktowy+48721991182
Adres emaildawid.klecha@emc-sa.pl

Gdzie szukamy?
Szpital Zdrowie Spółka z o.o., ul. Hallera 31, Kwidzyn

Jaka będzie Twoja rola?
1. sprawowanie ogólnego nadzoru nad właściwą realizacją zadań leczniczych podmiotu leczniczego określonych w jego Statucie, Regulaminie Organizacyjnym oraz wynikających z umów zawieranych przez podmiot leczniczy z płatnikami świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
a. właściwą organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacją pracy lekarzy i innych osób z wyższym wykształceniem wykonujących zawód medyczny w podmiocie leczniczym,
b. zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami podmiotów finansujących udzielanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych – prowadzeniem dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym,
c. optymalnym i racjonalnym wykorzystaniem sprzętu i aparatury medycznej, znajdujących się w posiadaniu podmiotu leczniczego,
d. racjonalną gospodarką lekami i innymi produktami medycznymi,
2. zapewnienie bieżącego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego,
3. sprawowanie bieżącego nadzór nad prawidłową realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z podmiotami finansującymi ich udzielanie ze środków publicznych a także nad realizacją umów z osobami korzystającymi z usług medycznych podmiotu leczniczego za całkowitą lub częściową odpłatności,
4. sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów,
5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem staży i specjalizacji lekarzy,
6. ustalanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla kadry medycznej Szpitala
7. planowanie i optymalizacja zatrudnienia personelu medycznego,
8. sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością medyczną podmiotu leczniczego,
9. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w podmiocie leczniczym praw pacjentów oraz przestrzeganiem przez personel medyczny przepisów o ochronie informacji niejawnych,
10. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej,
11. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem postanowień i procedur przetargowych w podmiocie leczniczym związanych z działalnością leczniczą,
12. koordynowanie i nadzorowanie działalność wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego,
13. sprawowanie nadzoru nad pracą komisji i zespołów problemowych w zakresie opieki zdrowotnej,
14. raportowanie Dyrektorowi Szpitala oraz Dyrektorowi Medycznemu Grupy EMC Szpitale spraw z zakresu swojego działania oraz zawiadamianie Dyrektora o dostrzeżonych brakach i niedociągnięciach, zgodnie z zasadami ustalonymi z Dyrektorem Szpitala.

Czego oczekujemy?
• aktualnego prawa wykonywania zawodu
• specjalizacji
• doświadczenia w pracy z Zespołem
• dostępności: niezwłocznie

Jakie umiejętności cenimy?
• planowania i organizacji pracy
• umiejętności pracy w zespole
• odpowiedzialności i samodzielności
• umiejętności interpersonalnych i nastawienia na jakość obsługi Pacjenta
• znajomości obsługi komputera
• mile widziana znajomość języka angielskiego

Dobrze jest być z Nami, ponieważ oferujemy:
• atrakcyjne warunki finansowe
• zatrudnienie w ramach umowy kontraktowej
• udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, sympozjach wewnętrznych
• udział w konferencjach w kraju i za granicą
• możliwość zdobywania wiedzy, dzięki stosowanym w naszych szpitalach nowoczesnym metodom pracy
• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
• samodzielność i pracę w renomowanej sieci szpitali, świadczącej usługi na najwyższym poziomie
• możliwość pracy w doświadczonym zespole, któremu przewodzą autorytety medyczne

KONTAKT
Dyrektor Szpitala
Dawid Klecha
e-mail: dawid.klecha@emc-sa.pl
tel. +48 721 991 182

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7a31468d7e4e43cd9d3db64ab6693bc9