11 lutego 2020

Dyrektor ds. lecznictwa

 
Osoba kontaktowaWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsk Sp. z o.o.
LokalizacjaSłupsk
Numer kontaktowy602 810 952
Adres emailw.dulak@szpital.slupsk.pl

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na stanowisko:
Dyrektor ds. Lecznictwa
(forma umowy do ustalenia)
Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 13 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl
Złożone oferty należy zatytułować: „Konkurs ofert na stanowisko Dyrektor ds. Lecznictwa”
1.Składanie ofert do dnia 27.02.2020 r. do godz. 15.00
2. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 roku o godz. 9:00.
3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu Kadr i Płac – Pani Weroniki Dułak – tel. (059) 8460 624, 602-810-952 oraz w siedzibie szpitala – Dział Kadr i Płac- do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.
Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne:
– posiadanie tytułu zawodowego lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie
medycyny,
– posiadanie co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy w zawodzie oraz aktualnego prawa
wykonywanie zawodu
– doświadczenie w zarządzaniu personelem medycznym
– dodatkowe kwalifikacje związane z zarządzaniem
– umiejętność koordynowania i nawiązywania kontaktów

zakres zadań na stanowisku:

– Dbanie o zapewnienie całodobowej opieki medycznej wraz ze spełnianiem wymogów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
– Nadzór i koordynowanie działalności Spółki w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

– Nadzór nad zapewnieniem przez komórki organizacyjne działalności podstawowej spełniania wymogów określonych przepisami prawa i warunkami realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi przez płatników.
– Nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów.
– Dokonywanie oceny stanu organizacyjnego i działalności poszczególnych oddziałów pracowni i innych komórek pomocniczych.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.
Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.