Z dniem 9 lutego 2019r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zasadniczo zmienia dostęp osób bliskich do informacji objętych tajemnicą lekarską oraz do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.

Sytuacja prawna od sierpnia 2016r.

Dotychczas każda osoba bliska była uprawniona do zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej w zakresie informacji dotyczących zmarłego członka rodziny. Pacjent nie mógł jednocześnie za życia temu przeciwdziałać.

Sprzeciw pacjenta.

W wyniku nowelizacji, która wejdzie w życie 9 lutego 2019r., każdy pacjent będzie miał możliwość zgłoszenia za życia sprzeciwu wobec ujawnienia tajemnicy lekarskiej osobom bliskim po swojej śmierci. Sprzeciw taki będzie załączany do dokumentacji medycznej. Przed wyrażeniem sprzeciwu, pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia takiego oświadczenia, np. o niemożności dostępu osób bliskich do informacji objętych tajemnicą po jego śmierci.

Ostatecznie zdecyduje sąd.

Sprzeciw nie będzie miał jednak charakteru bezwzględnego, gdyż sąd, na wniosek osoby bliskiej, będzie uprawniony do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, jeżeli jest to niezbędne:

  1. w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
  2. dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Brak sprzeciwu.

W braku sprzeciwu pacjenta za życia, osoby bliskie mogą po jego śmierci nadal zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej. W wypadku jednak gdy inna osoba bliska wyrazi sprzeciw wobec takiego zwolnienia rozstrzygać będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego (na wniosek osoby bliskiej lub lekarza).

W razie wątpliwości.

Nadto lekarz będzie mógł wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie, czy dana osoba jest osobą bliską, której może zostać ujawniona informacja objęta tajemnicą lekarską po śmierci pacjenta.

Szersza definicja osoby bliskiej.

Pomimo wieloletniej krytyki kręgu osób bliskich określonego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dopiero w wyniku nowelizacji, która wejdzie w życie z dniem 9 lutego 2019r. pod tym pojęciem będzie można rozumieć również krewnych pacjenta w linii bocznej (rodzeństwo i dzieci rodzeństwa).

Możliwość komentowania została wyłączona.