Przypominamy o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r o izbach lekarskich  (Dz. U. z 2011 r Nr 219, poz. 170.
Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami),  których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:
1)    zmiany imion i nazwiska (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu)
2)    uzyskania stopnia naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu)
3)    uzyskania specjalizacji (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu)
4)    uzyskania tytułu naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu)
5)    zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej
6)    zmiany adresu do korespondencji
7)    podjęcia wykonywania zawodu
8)    zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP
9)    przejścia na emeryturę lub rentę

oraz
dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Stanowisko Nr 82/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2005r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty:
a) w przypadku stosunku pracy – świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy,

b) w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza) nie dotyczy kontraktu

c) w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,

d) w przypadku umowy o porozumieniu z podmiotem leczniczym zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została
zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy.

e) w przypadku wykonywania zawodu wyłącznie w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej/lekarsko-dentystycznej – oświadczenie (formularz do pobrania na stronie internetowej www.oilgdansk.pl w zakładce )

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną rejestr@oilgdansk.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku – pok. 316
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją ds. Rejestracji Lekarzy pod numerem telefonu (58) 524 32 05 lub 25.


Możliwość komentowania została wyłączona.