Właściciele oraz zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (usługowych) powinni do końca czerwca 2022r. dokonać zgłoszenia źródła ciepła używanego w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten może dotyczyć zatem potencjalnie również lekarzy i lekarzy dentystów będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Deklarację złożyć można drogą elektroniczną (poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/) lub w formie papierowej (deklarację wysyłamy w takim wypadku do urzędu gminy właściwej dla położenia nieruchomości). W wypadku budynków niemieszkalnych (usługowych) wypełniają Państwo formularz z oznaczeniem „B”.

Do wypełnienia deklaracji niezbędne będą Państwu następujące dane:

  • adres nieruchomości
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, ich przeznaczeniu oraz mocy.

 

Przykładowe wzory wypełnionych deklaracji są dostępne na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji-i-wnioskow.

Obowiązek dotyczy budynków, w których źródła ciepła zaczęły działać przed 1 lipca 2021 r. Osoby, które zainstalowały nowe źródło ogrzewania po tej dacie powinny złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia jej uruchomienia.

Niezłożenie deklaracji w terminie, zgodnie z art. 27h ustawy, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5.000 zł.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j., Dz.U. z 2022r., poz. 438)

 adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 × 1 =