Opis procedury    


Na podstawie złożenia stosownego wniosku, odpowiednich dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską komisja ds. rejestracji wydaje lekarzowi zaświadczenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz w zależności od rodzaju zaświadczenia, o które wnioskuje lekarz, następujące dokumenty:
  • Zaświadczenie o odbytym stażu
  • Oświadczenie lekarza, że przez kolejne 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat wyk. zawód w ramach praktyki (oświadczenie zawarte we wniosku)
  • Oświadczenie lekarza w przedmiocie karalności i prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego (oświadczenie zawarte we wniosku)

Świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

 

Formularze

WNIOSEK ZAŚWIADCZENIE UNIJNE

 

Opłaty     

Opłata dla każdego lekarza za każde zaświadczenie unijne 55,50 PLN


Termin odpowiedzi

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczeń ok. 2 tygodni od daty złożenia kompletu dokumentów. (informacji o możliwości odbioru zaświadczeń udzielamy pod nr 058 524 32 05)
Odbiór zaświadczeń w siedzibie OIL w Gdańsku w pokoju 316.


Uwagi   

 
ZAŚWIADCZENIA SĄ WYDAWANE WYŁĄCZNIE W JĘZYKU POLSKIM.

 

  • Zaświadczenie stwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji wydawane jest wyłącznie absolwentom kierunku lekarskiego.
  • Kształcenie lekarzy dentystów w Polsce spełnia wymogi określone w przepisach wspólnotowych (Dyrektywa Rady 78/687/EWG) dopiero od roku akademickiego 2003/2004. Z tego względu uznaje się, że kształcenie absolwentów kierunku lekarsko-dentystyczego (stomatologicznego), którzy rozpoczęli studia przed tym rokiem, jest niezgodne ze standardami wspólnotowymi. W związku z tym ani NIL, ani Okręgowa Rada Lekarska nie mogą wydać takim osobom zaświadczenia o zgodności kształcenia.
  • Automatyczne uznawanie kwalifikacji w tym przypadku może nastąpić na podstawie tzw. praw nabytych. Odpowiednie zaświadczenia, po wykazaniu przez zainteresowanego, że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód lekarza dentysty przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie ostatnich pięciu lat, wydają właściwe okręgowe rady lekarskie.

>> więcej na stronach NIL

Szerszy zakres informacji na stronach Ośrodka Uznawania Kwalifikacji przy Naczelnej Izbie Lekarskiej

>> Ośrodek Uznawania Kwalifikacji

Możliwość komentowania została wyłączona.