Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku przypomina, iż zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j., Dz.U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki lekarskie oraz podmioty lecznicze mogą podawać do wiadomości publicznej wyłącznie informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Treść i forma tych informacji nie może jednak nosić cech reklamy tych podmiotów i świadczonych przez nie usług.
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku uchwałą nr 11/12/Rd z dnia 16 lutego 2012r. określiła szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.


Zgodnie ze wskazaną uchwałą udostępniana publicznie przez lekarza informacja nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:
żadnych form zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń w tym zakresie;
informacji o jakości sprzętu medycznego;
informacji o cenach usług i sposobie płatności, z wyjątkiem zamieszczenia na stronie internetowej praktyki zawodowej, poprzez specjalne telefony informacyjne lub w miejscu udzielania świadczeń poprzez wywieszenie regulaminu organizacyjnego.
Ponadto należy wskazać, że lekarz lub lekarz dentysta wykonujący praktykę zawodową może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie poprzez:
nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do praktyki;
ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych;
informacje w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale usług lekarskich;
zamieszczenie informacji na stronach internetowych;
specjalne telefony informacyjne.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku określiła również wzór tablicy ogłoszeniowej indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej:
– kształt prostokąta;
– wymiary nie większe niż 40cm na 60cm;
– tło w kolorze białym;
– litery w kolorze ciemnoniebieskim;
– logo Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku umieszczone centralnie w górnej części tablicy;
– rodzaj praktyki zawodowej umieszczony w prawym górnym rogu tablicy.

Stosowanie wszelkich form zabronionej reklamy oraz niestosowanie się do powyższych zasad informowania stanowi przewinienie zawodowe i w stosunku do każdego lekarza będącego członka OIL w Gdańsku Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej będzie w takiej sytuacji uprawniony do wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.