Po długich konsultacjach społecznych, licznych uwagach do projektu, ostatecznie 23 czerwca 2022r. Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Nowe współczynniki pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów przedstawiają się następująco:

 

lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Obecny współczynnik pracy

Obecne najniższe wynagrodzenia zasadnicze

Nowy współczynnik

Najniższe wynagrodzenia zasadnicze na 1 lipca 2022 r.

Wzrost wynagrodzenia

1

Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty

Lekarz, lekarz dentysta z I stopniem specjalizacji

1,31

1,2

6.769,39

6.200,96

1,45

8.210,67

+1.441,28

+2.009,70

3

Lekarz albo  lekarz dentysta, bez specjalizacji

1,06

5.477,52

1,19

6 738,41

+1.260,89

4

Lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta

0,81

4.185,65

0,95

5 379,40

+1.193,75

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. – 5.662,53 zł

 

W przypadku stażystów i rezydentów ostateczna wysokość wynagrodzenia zasadniczego zostanie określona we właściwych rozporządzeniach i obwieszczeniach Ministra Zdrowia, przy czym nie będzie ona niższa od wskaźników wynikających z ustawy.

Należy pamiętać, że wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie się przekładał również na wzrost świadczeń pochodnych – wynagrodzenia za dyżury medyczne, wynagrodzenia urlopowego i chorobowego, dodatku za wysługę lat itp.

Zaszeregowanie w umowie o pracę.

Nowelizacja przewiduje, że w każdej umowie o pracę lekarza i lekarza dentysty pracującego w podmiocie leczniczym powinno znaleźć się zaszeregowanie do właściwej grupy określonej w ustawie. Na dostosowanie do tego wymogu (np. poprzez zawarcie aneksów do umów), pracodawcy będą mieć 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Nowe porozumienie

Nowelizacja wymaga od pracodawcy podjęcia próby zawarcia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników nowego porozumienia regulującego wzrosty wynagrodzeń pracowników według nowych zasad. Porozumienie takie powinno zostać zawarte w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji. Będzie ono regulowało z mocą wsteczną wynagrodzenia pracowników od dnia 1 lipca 2022 r. Należy pamiętać, że ustawa reguluje wartości najniższego wynagrodzenia, a na gruncie porozumienia strony mogą ustalić bardziej korzystne zasady wynagradzania pracowników. W wypadku nie zawarcia porozumienia sposób podwyższania wynagrodzenia będzie - tak jak dotychczas - ustalany jednostronnie przez pracodawcę w drodze zarządzenia.

Skąd finansowanie wzrostów wynagrodzeń?

Ustawa nie zawiera żadnych regulacji dotyczących refinansowania pracodawcom wzrostu wynagrodzeń pracowników wynikających z nowelizacji. W zakresie świadczeń finansowanych z NFZ przewidziano jedynie, że Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawi Ministrowi Zdrowia - dopiero po wejściu w życie nowelizacji – rekomendacje co do podniesienia wycen poszczególnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Koszty te będą olbrzymie - jak oceniało Ministerstwo na etapie legislacyjnym – nowelizacja może spowodować wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie 7,2 mld zł i to tylko w drugim półroczu 2022 r. w zakresie pracowników objętych podwyżkami. Projektodawcy nie próbowali nawet wyceniać wpływu nowelizacji na placówki udzielające świadczeń komercyjnych, a ten również będzie znaczący – przy czym w żadnym zakresie nie będzie on refinansowany przez NFZ.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz. 1352) – ustawa weszła w życie z dniem 29 czerwca 2022r.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.