7 sierpnia 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jedno stanowisko: w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

STANOWISKO Nr 46/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, przekazanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2017 r., znak: DSP.0212.1.2017.BJ.4, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:
projekt rozporządzenia przewiduje jedynie podniesienie górnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w danej kategorii zaszeregowania. W związku z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), która wejdzie w życie w dniu 16 sierpnia 2017 r., konieczne wydaje się także podniesienie dolnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonych w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia. Stawki te znacznie odbiegają od najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyliczonego zgodnie z art. 3 ww. ustawy.
Jednocześnie, w związku z apelem Nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.