Z dniem 1 września 2016r. niektóre kategorie lekarzy zostaną wyposażone w możliwość wystawiania dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia recept na określone bezpłatne leki i wyroby medyczne 

Do wystawiania recept refundowanych na leki dla pacjentów 75+ uprawnieni są wyłącznie:

  • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. uprawnieni do przyjmowania deklaracji wyboru;
  • pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • lekarze posiadającego prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawiają receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych (np. rodziców, dziadków) lub zstępnych w linii prostej (np. dzieci własnych, wnuków) oraz rodzeństwa.

Tym samym do wystawiania recept dla pacjentów 75+ nie są uprawnieni m.in.:

  • lekarze POZ nie posiadający statusu lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz POZ w placówkach nie posiadających umowy z NFZ na świadczenia);
  • lekarze POZ pracujący pod nadzorem, tj. nie posiadający kwalifikacji do przyjmowania deklaracji wyboru;
  • lekarze udzielający świadczeń w nocnej i świątecznej opiece chorych;
  • lekarze udzielający świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub szpitalu (bez względu na to, czy placówka posiada zawartą umowę na świadczenia z NFZ);
  • lekarze, którzy nie zaprzestali wykonywania zawodu, a chcą wystawić receptę dla członków swojej rodziny.

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2016r. recepty na bezpłatne leki mogą być wystawiane seniorom co do zasady tylko przez lekarzy POZ, u których pacjent jest wpisany na listę aktywną. Wyjątkowo lekarz POZ może wystawić taką receptę seniorowi spoza swojej listy aktywnej, jeżeli jest on pacjentem innego lekarza POZ zatrudnionego albo wykonującego zawód u tego samego świadczeniodawcy.

Lista bezpłatnych leków i wyrobów medycznych dla pacjentów 75+ zostanie określona przez Ministra Zdrowia najpóźniej w dniu 1 września 2016r. (wykaz do pobrania poniżej).

Wystawiając receptę refundowaną na leki znajdujące się w wykazie dla pacjentów 75+ nie jest wymagane posiadanie żadnych szczególnych druków recept. Należy jedynie w polu uprawnienia dodatkowe na recepcie wpisać oznaczenie „S”. Jeżeli wskazane oznaczenie nie znajdzie się na recepcie, farmaceuta nie jest uprawniony do jego samodzielnego wpisania. Dopuszczalne jest obecnie wpisanie dwóch kodów uprawnień dodatkowych (np. S, IB). W takim wypadku pacjent otrzyma w aptece leki wg. najkorzystniejszego możliwego wariantu. Należy pamiętać, że określone w wykazie leki mają charakter bezpłatny wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych. Tym samym przy stosowaniu leków poza wskazaniami rejestracyjnymi niedopuszczalne jest zamieszczanie na recepcie oznaczenia „S”.

Komunikat Ministra Zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków

Komunikat Ministra Zdrowia dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+

do pobrania

Wykaz leków 75+

Możliwość komentowania została wyłączona.