W dniu 16 października 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał apelację Ministra Sprawiedliwości od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z  dnia 20 października 2014 r.i  w  całości przyznał rację Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (OIL) oddalając w całości apelację.

Powyższe oznacza, że uprawomocnił się ww. wyrok Sądu Okręgowego w  Warszawie, który w całości uwzględnił żądania OIL w Gdańsku o zwrot wraz z odsetkami kwot rzeczywiście wydatkowanych w  2011 r. w  celu wykonania zadań administracyjnych  przejętych od administracji państwowej (przyznawanie prawa wykonywania zawodu /uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich UE, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium RP P/ zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie wykonywania zawodu/ prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy/ prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu/ prowadzenie rejestrów: lekarzy, praktyk lekarskich, podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza).

W toku sprawy Minister Zdrowia nie kwestionował, że zadania te zostały zrealizowane przez OIL w  Gdańsku w  2011r. i  to w  całości ze środków własnych. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalając apelację Ministra Zdrowia w ustnym uzasadnieniu wskazał jednoznacznie, że powyższe orzeczenie jest przełomowe, gdyż zarówno Sąd Okręgowy w Warszawie, jak i Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznały rację OIL w Gdańsku co do tego, że:
1. wydatki ponoszone na realizację ww. zadań przekazanych samorządowi lekarskiemu mogą i powinny stanowić podstawę roszczeń (…)
2. rozmowy między samorządem lekarskim a Ministrem Zdrowia w zakresie przekazywania środków finansowych na ww. zadania powinny mieć charakter realnych negocjacji równorzędnych partnerów, przesłanie jedynie projektu umowy i brak  woli dojścia do porozumienia stanowi naruszenie przepisów ww. ustawy o izbach lekarskich.

Powyższy wyrok jest prawomocny, co oznacza, że Minister Zdrowia musi dokonać zapłaty na rzecz OIL w Gdańsku kwoty zasądzonej wraz z kosztami postępowania. Nie można dzisiaj jednak wykluczyć, że Minister Zdrowia zdecyduje się na złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Pozostaje zatem oczekiwać na pisemne uzasadnienie wyroku przez Sąd Apelacyjny.
adwokat Karol Kolankiewicz

SPRAWOZDANIE ze sprawy sądowej z powództwa OIL w Gdańsku przeciwko MZ o zwrot środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych za 2011r
Możliwość komentowania została wyłączona.