Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2016r. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał pacjentom prawo do otrzymywania oryginałów ich dokumentacji medycznej. Wspominamy wyrok był ostatnią z kilkunastu spraw toczących się przed sądami administracyjnymi w przedmiocie prawa pacjenta do oryginału dokumentacji i w chwili obecnej kończy on dyskusję jaka możliwa była w tej sprawie na gruncie obecnego stanu prawnego.

Oznacza to, że lekarz prowadzący dokumentację medyczną ma obowiązek wydać ją w oryginale, jeżeli pacjent o taki oryginał się zawróci.

Odmowa wydania oryginału dokumentacji, a także zamieszczanie w regulaminach organizacyjnych praktyk lekarskich zapisów ograniczających to prawo naraża lekarzy na kary finansowe nakładane przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Zmiana tego stanu rzeczy możliwa jest obecnie jedynie na drodze nowelizacji przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku apelem z 19 maja 2016r. zwróciła się do Ministra Zdrowia o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie, a projekt zmiany ustawy został już opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji (nr wykazu UD211 z 2015r).

Do czasu zmiany przepisów, w przypadku złożenia przez pacjenta wniosku o wydanie mu oryginału dokumentacji, lekarze powinni zachować następujący tryb działania:

1. przyjąć od pacjenta wniosek o wydanie oryginału; jeśli pacjent składa wniosek ustnie, odnotować go w postaci notatki wewnętrznej, z oznaczeniem daty w której pacjent zgłosił swoje żądanie oraz jakiego zakresu dokumentacji żąda (całość, część);

2. poinformować pacjenta, iż dokumentacja medyczna, która zostanie mu wydana, podlega zwrotowi;

3. sporządzić kopię dokumentacji, która ma zostać wydana; kopię pozostawić w dokumentacji gabinetu;

4. przed wydaniem dokumentacji sprawdzić tożsamość pacjenta (dowód osobisty, paszport);

5. odebrać od pacjenta pisemne pokwitowanie otrzymania dokumentacji i zobowiązania do jej zwrotu po wykorzystaniu; proponowana treść pokwitowania znajduje się poniżej:


…………………………………………………………..
 pieczątka nagłówkowa lub dane gabinetu   

……………………………………………………………
imię nazwisko oraz numer PESEL pacjenta 

 


Pokwitowanie odbioru oryginału dokumentacji medycznej

wraz ze zobowiązaniem do jej zwrotuPotwierdzam odbiór oryginału swojej dokumentacji medycznej w łącznej ilości ………….. stron.
 

Zobowiązuję się do zwrotu pobranej dokumentacji niezwłocznie po jej wykorzystaniu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż od momentu odbioru oryginału dokumentacji medycznej odpowiadam za jej przechowywanie oraz że nie mam prawa do wprowadzania do tej dokumentacji jakichkolwiek zmian, zarówno poprzez dodawanie jak i usuwanie jakiejkolwiek treści. Rozumiem, że w razie zniszczenia, zagubienia, bądź wprowadzenia zmian w treści dokumentacji ponoszę z tego tytułu odpowiedzialność cywilną i karną.

 

……………………, …………………………………………………………..

data i podpis osoby odbierającej oryginał dokumentacji


Adnotacja osoby wydającej dokumentację:

……………………………………………………

cechy dokumentu tożsamości na podstawie

którego ustalono tożsamość wnioskodawcy

Możliwość komentowania została wyłączona.